• DÔLEŽITÝ OZNAM PRE MATERSKÚ ŠKOLU

     • Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

       

      Vážení rodičia!

       

      Touto cestou Vás chceme poinformovať o dôležitých zmenách, ktoré platia od 01.07.2020.

       

      1.Réžia na stravu  bola do 30.06.2020  0,20 cent za obed,  čo činilo 4,0 € na jeden  mesiac.

      Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08.06.2020  všeobecno-záväzným nariadením (VZN č.2/2020) schválilo režijný príspevok na každý obed 0,50 cent, čo bude predstavovať 10 € na mesiac , a teda 100 € na celý školský rok (podotýkame, že tento poplatok sa uhrádza bez ohľadu nato, či dieťa obed odobralo alebo nie, a ani sa rodičom nevracia).

      Pre úhradu  režijných nákladov na stravu sme zriadili nový bankový účet, na ktorý budete tento poplatok posielať.

      Peňažný ústav: PRIMA BANKA Liptovský Mikuláš

      ČÚ: SK65 5600 0000 0081 0963 9007

       

      Toto nariadenie je platné od 01.07.2020  pre stravníkov MŠ aj ZŠ.

       

      2. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  výdavkov  materskej školy, ktorá predstavovala doteraz 13,00 € /mesiac, sa Všeobecnozáväzným nariadením č.2/2020 obecného zastupiteľstva Svätý Kríž, zo dňa 08.06.2020,  zvyšuje na 20,00/€ mesiac (netýka sa predškolákov).

      Toto nariadenie je platné od 01.07.2020.

       

       

       

      Vo Svätom Kríži  08.07.2020                                        Mgr. Eva Urbanovičová,rš

     • ČÍTANKOVO

     • Celoročný čitateľský projekt pre žiakov 1. stupňa

      Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme sa venovali čitateľkej gramotnosti, s ktorou je spojený projekt Čítankovo. Úlohou žiakov bolo prečítať čo najviac knižných titulov, zapísať ich do čitateľského denníka a odprezentovať pred celou triedou. Po splnení všetkých podmienok žiak získal čitateľského žolíka. 

       

      AKO SA NÁM DARILO PO TRIEDACH?

      1. Žiaci 2. ročníka - spolu prečítaných 107 kníh, Ø 5,94 
      2. Žiaci 3. ročníka - spolu prečítaných 74 kníh, Ø 4,35
      3. Žiaci 4. ročníka - spolu prečítaných 55 kníh, Ø 3,24
      4. Žiaci 1. ročníka - spolu prečítaných 38 kníh, Ø 2

       

      AKO SA NÁM DARILO AKO JEDNOTLIVCOM?

      1. ROČNÍK

      1. Jakub Župa - 7 kníh
      2. Nina Slačková, Branislav Garaj - 5 kníh
      3. Ester Mrnčová - 4 knihy

      2. ROČNÍK

      1. Matúš Vyšný - 18 kníh
      2. Timea Tuturová - 10 kníh
      3. Andrea Servanská, Matej Pethö - 8 kníh

      3. ROČNÍK

      1. Sofia Špacírová - 20 kníh
      2. Tatiana Župová - 13 kníh
      3. Kristián Briš - 11 kníh

      4. ROČNÍK

      1. Nikola Risíková - 9 kníh
      2. Michal Hric - 8 kníh
      3. Adriana Kištothová - 7 kníh
     • OZNAM PRE MATERSKÚ ŠKOLU

     •  

      LETNÁ PREVÁDZKA  Materskej školy Svätý Kríž :

       

      JÚL:            01.07.2020  -  10.07.2020

      AUGUST:   17.08.2020 -   31.08.2020

     • OZNAM

     • Ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 30.06.2020(utorok) o 8:00 hod. na školskom dvore (v prípade priaznivého počasia), v kmeňových triedach (v prípade nepriaznivého počasia).

       

      Obedy sa dňa 30.06.2020(utorok) nevydávajú.

      Prevádzka v ŠKD je v tento deň zrušená.

       

      Žiaci po slávnostnom ukončení  školského roka 2019/2020 a odovzdaní vysvedčení  odchádzajú domov. (Čas medzi 9:30 hod. až 10:00 hod.)

       

      DO BUDOVY ZŠ VSTUPUJÚ LEN ŽIACI A ZAMESTNANCI ŠKOLY!

       

       

       

     • OTVORENIE ŠKOLY  AJ  PRE STARŠÍCH ŽIAKOV (6.-9.ročník) od 22.06.2020

     • Oznamujeme žiakom  6.-9.ročníka našej školy a ich rodičom, že od 22.06.2020 je otvorená škola aj pre nich. Na základe dobrovoľného rozhodnutia zákonných zástupcov môžu v pondelok 22.06. nastúpiť do ZŠ.

      Pravidlá, ktoré treba dodržať:

      1. Žiak, musí mať jedno rúško a balík papierových vreckoviek

      2.Žiak musí priniesť rodičom podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré odovzdá svojmu triednemu učiteľovi

        

     • OTVÁRANIE MŠ a ZŠ roč. 1. - 5.

     • Vážení rodičia 

      Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a na základe rozhodnutia Zriaďovateľa  Obce Svätý Kríž, otvárame naše zariadenia: materskú školu a základnú školu roč. 1. -5., od 01. júna 2020.Robíme tak s rešpektovaním plánovaných opatrení a rozhodnutí relevantných úradov - hlavne úradu verejného zdravotníctva a rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


      Pravidlá pre MŠ

      1.Deti v MŠ budú rozdelené na skupiny na 2 skupiny.

      2. Podľa možností budú zabezpečené dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách.

      3. Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 6,30 hod do 15,30 hod.

      4. Dochádzať do škôlky môžu len deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

      5. V rámci ochrany pred šírením COVID – 19  je potrebné, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.

      6.Rodič je povinný dodržiavať hygienicko - epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do MŠ (rúško ,dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu).Celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších aj vnútorných priestoroch MŠ je maximálne 10 min.

      7.Meranie teploty dieťaťa bezdotykovým teplomerom bude povinnou súčasťou ranného filtra.

      8.Rodič pri prvom nástupe do MŠ predkladá písomné „Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia“. Taktiež po každom prerušení dochádzky, ktorá trvá dlhšie ako 3 dni. ( Príloha č. 1)

      9.V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVIDU -19, rodič bezodkladne informuje vyučujúceho a riaditeľa školy. To isté je potrebné aj v prípade nariadenej karantény v rodine dieťaťa. Za týchto podmienok bude dieťa z MŠ dočasne vylúčené.

      10.Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa podpisuje „ Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa“  ( Príloha č. 2.)

      11. Školská jedáleň bude v prevádzke.


      Pravidlá pre ZŠ

      1.Prevádzka školy  bude od 7,30 hod. do 16,30 hod. (vrátane ŠKD).

      2.Žiaci môžu prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakmi žijú v jednej domácnosti.

      3.Žiakom bude pri vstupe do budovy školy odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a ruky si ošetria gélovým dezinfekčným prostriedkom.

      4.Rodič je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení žiaka (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      5.Rodič pre svoje dieťa zabezpečí  na každý deň 2ks rúška a jednorázové papierové vreckovky.

      6.Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy .

      7.Rodič pri prvom nástupe žiaka do školy predloží „Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia COVID – 19“ a taktiež pri každom prerušení dochádzky dlhšej ako 3 dni. (Príloha č. 1)

      8.V prípade, že  sa u dieťaťa potvrdí podozrenie alebo bude potvrdené ochorenie COVID – 19,  je nutné bezodkladne o tejto situácii informovať triedneho učiteľa a riaditeľa školy.

      9.Sprevádzajúce osoby nevstupujú do priestorov školy.

      10.Neodporúča sa zhromažďovanie osôb v areáli základnej školy  alebo pred školou.

      11.Žiak nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy okrem svojej triedy alebo skupiny.

      12.Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVIDU -  19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu) nesmie vstúpiť do priestorov ZŠ.

      13.V školskej jedálni sa budú pre žiakov vydávať obedy.

                                                                

      Vo Svätom Kríži 21.05.2020                                                               Mgr. Eva Urbanovičová

                                                                                                                          riaditeľka školy

     • Objednávka školských pomôcok na šk. rok 2020/2021

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na danú situáciu, si môžete objednať školské pomôcky pre deti na šk. rok 2020/2021 elektronicky od spoločnosti Daffer. Objednávku môžete realizovať pomocou internetovej služby SKVELKO   na stránke www.daffer.sk/17322. Nájdete tam všetky aktuálne sady pre našu školu - ZŠ s MŠ Svätý Kríž , stačí si vybrať ročník, ktorý bude vaše dieťa od septembra navštevovať. Okrem základných sád školských pomôcok si môžete vybrať aj zo širokej ponuky doplnkových produktov. Objednávku treba realizovať najneskôr do 31. 07. 2020. Dodanie tovaru si môžete zvoliť domov alebo do školy (ušetríte poštovné).

     • Vyhodnotenie tretiackej výzvy

     • V rámci TEV sme sa zapojili do krokovacej výzvy

      Aj počas týchto dní sme chceli byť aktívni, a preto sme si vymysleli krokovaciu výzvu. Nie každý žiak mal možnosť merania. Tí, ktorí sa zapojili, nám ukázali, že dokážu súťažiť a postupne sa zlepšovať. Verím, že aj vďaka tejto výzve sme sa rozhýbali a budeme pokračovať ďalej.                                                 

                                                                                                                                                               tretiaci

     • Dištančné vzdelávanie

     • Týždenná záťaž žiakov pri dištančnom vzdelávaní

      Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).

      Do dištančného vzdelávania sa v súčasnom režime nezaraďuje plnenie výchovných programov mimoškolského vzdelávania zabezpečovaného školskými klubmi detí. Nezaraďuje sa tu ani vzdelávanie so školským špeciálnym pedagógom. 

     • DEŇ ZEME - 1. ročník

     • Do galérie DEŇ ZEME - 1. ročník boli pridané fotografie.

      22.apríla 2020 1. ročník venoval Dňu Zeme podľa vlastného uváženia - niektorí obrázkom, iní čistením prírody od smetí, ďalší triedením odpadu.

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SVÄTÝ KRÍŽ

      Zápis do 1. ročníka

      na školský rok 2020/2021

      pre deti narodené od 1.9. 2013 do 31. 8. 2014

       

      Termín zápisu:  od 15. do 21. apríla 2020

      V súvislosti s prerušením vyučovania do odvolania sa bude zápis konať bez prítomnosti žiakov a rodičov.

       

      Potrebné dokumenty na odoslanie:

      • kópia rodného listu dieťaťa
      • prefotený OP zákonného zástupcu
      • vyplnený dotazník (viď. príloha tohto oznamu alebo sekcia Dokumenty na stiahnutie)
      • obrázok postavy nakreslený budúcim prváčikom na výkrese A4, označený menom a priezviskom dieťaťa

       

      Odfotené (naskenované) dokumenty zasielajte elektronicky na emailovú adresu zssvatykriz@gmail.com do predmetu je potrebné napísať ZÁPIS alebo poštou na adresu ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž. Na obálku prosíme napísať ZÁPIS.

       

       

      Poplatky 10,-€ na doplnkové školské potreby a prvú knižku zaplatíte dodatočne v septembri, pri nástupe žiaka do ZŠ. Základnú sadu pomôcok a predpísaných zošitov pre 1. ročník v hodnote 20,-€ hradí Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž.

       

       

      V našej ZŠ ponúkame:

      • školu rodinného typu
      • odborné poradenstvo špeciálneho pedagóga
      • individuálny prístup asistentov učiteľa
      • v rámci iŠkVP vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka
      • školu v prírode
      • plavecký výcvik vo štvrtom ročníku
      • lyžiarsky výcvik v treťom a siedmom ročníku
      • vyučovanie ZUŠ RBK vo výtvarnom odbore
      • záujmové útvary
      • ŠJ ponúka žiakom kvalitnú domácu stravu

       

      Ak si dotazník nemáte kde vytlačiť, môžete si ho prevziať osobne v budove ZŠ v pracovných dňoch od 7:00hod do 12:00hod. na stolíku pred riaditeľňou (hore na poschodí). Osobnú návštevu si prosím dopredu dohodnite na tel. čísle 0911 901 345 alebo 044/ 5592534.

     • Zápis do MŠ

     • Vážení rodičia

      ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ na školský rok 2020/2021

      si môžete stiahnuť pod týmto príspevkom alebo v sekcii Dokumenty na stiahnutie alebo OSOBNE v potravinách u pani Matejkovej (oproti Materskej škole).

      VYPLNENÉ ŽIADOSTI O PRIJATIE DO MŠ NIE JE  NUTNÉ dávať POTVRDIŤ u DETSKÉHO LEKÁRA.

      Súčasťou prihlášky by mala byť

      • KÓPIA RODNÉHO LISTU DIEŤAŤA
      • KÓPIA KARTIČKY POISTENCA DIEŤAŤA

      Odovzdať ich môžete:

      • po telefonickom dohovore u zástupkyni pre MŠ  Mgr. Kačírovej  tel. 0948 158 777
      • v uzatvorenej obálke u p. Matejkovej

                                       

                                        S pozdravom kolektív ZŠ s MŠ

                                                            Svätý Kríž

     • Vážení rodičia a milí žiaci

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      • celoslovenské testovanie deviatakov T9 sa na tento šk. rok 2019/20 ruší
      • prihlášky na stredné školy sa posielajú do 15. mája 2020 bez lekárskeho potvrdenia
      • prijímačky na stredné školy prebehnú do 2 týždňov od ukončenia prerušenia vyučovania (do konca júna 2020)
      • zápis do 1. ročníka sa uskutoční v čase od 15. - 30. apríla 2020, bez prítomnosti žiakov a rodičov - elektronickou formou (poprípade poštou)
      • zápis do MŠ sa uskutoční v čase od 30. apríla do 31. mája 2020
      • v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania https://www.ucimenadialku.sk/
      • od 30. marca 2020 bude RTVS denne vysielať rozšírené vyučovanie  - škoský klub od 9:15 do 11:00 hod.
     • Výzva 1

     • Práce môžete posielať aj na emailovú adresu: prastiakovamonika@gmail.com 

      Pod príspevok sa pridávať nič nedá. Tešíme sa na Vaše dielka :-)

     • Zápis do 1. ročníka

     • Z dôvodu mimoriadnych opatrení, ktoré vyhlásila vláda SR sa termín zápisu bude posúvať. O všetkom Vás budeme informovať na našej webovej stránke školy. Ďakujeme za sledovanie aktuálnych informácii.

     • Deň otvorených dverí pre predškolákov

     • Z dôvodu mimoriadnych opatrení, ktoré vyhlásila vláda SR sa Deň otvorených dverí žiaľ neuskutoční.