Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Svätý Kríž 184
Adresa školySvätý Kríž 184
Telefón044/5592534
E-mailzssvatykriz@gmail.com
WWW stránkazssvkriz.edupage.org
ZriaďovateľObec Svätý Kríž

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
Riaditeľ školyMgr.Eva Urbanovičová044/55925340911901345zssvatykriz@gmail.com
ZRŠ pre ZŚMgr.Ružena Uhelová044/55925340907143554 
ZRŠ pre MŠViera Kačírová044/55925240911373443mssvatykriz187@gmail.com
Vých. poradkyňaMgr. Ľubica Tomčíková044/5592524  
Vedúca ŠJMonika CHmúrová044/5592524 sjsvatykriz@gmail.com
Ekonómka školyMonika Praštiaková044/55925340911901364 
PAMAlexandra Šimanská 0905978083 

Rada školy

Rada školy pri Zákadnej škole s materskou školou Svätý Kríž bola ustanovná v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolila na zasadnutí Rady školy dňa 28.6.2017 za predsedu Rady školy na 4-ročné obdobie Ing. Petera Slačku.

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019

Rada školy pracovala v zmysle štatútu a riadila sa plánom práce na školský rok 2018/2019 .

Uskutočnili sa 3 zasadnutia, na ktorých sa prerokovávali aktuálnne problémy školy a na 2.zasanutí konanom 20.03.2019 sa riešila petícia a sťažnosti rodičov MŠ a ZŠ .

Členovia rady školy boli pravidelne informovaní o výchovno - vzdelávacích výsledkoch žiakov, o hospodárení , o tvorbe rozpočtu a aktivitách školy.

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng.Peter Slačka 
pedagogickí zamestnanciMgr.Ľubica Norisová 
 Bc.Zuzana Brandsttäterová 
   
ostatní zamestnanciMonika Praštiaková 
   
zástupcovia rodičovMgr. Eva Bubniaková 
 Mgr. Alena Hricová 
 Michaela Ďuríčková 
   
zástupca zriaďovateľaMgr.Zuzana Tomčíková 
 Ing. Tibor Fronko 
 Mgr.Zuzana Martikánová 
 Ján Kubáň 

Poradné orgány školy


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1, stupeň + ŠKDMgr. Iveta Blanárovávšetky predmety pre I.stupeňmalý kolektív - štyri vyučujúce na 1.stupni ZŠ
PK 2. stupeňMgr.Blašková VieraSJL,ANJ,MAT, DEJ, GEG, FYZ, CHEM, BIO, OBN, MAT, VYCHmallý kolektív- nedajú sa zriadiť PK podľa zamerania vyučovacích predmetov

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Materská škola:

Spolu navštevovalo MŠ v šk.roku 2018/2019 43 žiakov

Základná škola:

Školský klub detí

Počet žiakov:49

Základná škola

Počet žiakov školy: 141 z toho chlapcov 80 /dievčat 64

Počet tried: 9 + 2 oddelenia ŠKD


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
           
počet tried1111111119
počet žiakov17182112122114159141
z toho ŠVVP12656493339
z toho v ŠKD1918651    49
študujú v zahraničí 231    17

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 17 / 6 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 17 / 6 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 1/ 0 počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 9 žiakov 9.ročníka

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročBiling.ev.gym.Gym 4.roč SOŠ 4.ročSOŠ 3.roćOUInéSpolu
prihlásení01062   
prijatí01062   
% úspešnosti0100% 100%100%   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEMINFMATNEJOBNPVRPVOSJLTHD
I.1,19       1,25   1.191,38 
II.1,33       1,44   1,331,94 
III.1,44      1,281,56  1,28 1,67 
IV.1,90      1,001,90  1,20 2,00 
V.2,332,101,90 2,401,18 1,272,82    2,451,00
VI.2,041,781,701,872,301,17 1,352,74 1,57  2,611,00
VII.2,922,641,792,502,571,002,431,712,792,361,64  2,361,00
VIII.1,791,401,531,802,271,001,931,672,601,831,53  2,471,00
IX.2,782,331,442,562,67 2,671,673,002,501,89  2,89 

TriedaTSVVLAVYUVYV
I.    
II.    
III. 1,22  
IV. 1,90  
V.1,56  1,27
VI.1,13  1,35
VII.1,31  1,00
VIII.1,51  1,00
IX.1,50 1,00 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.171601
II.181800
III.211803
IV.121002
V.121101
VI.232300
VII.141400
VIII.151410
IX.9900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MŠ I.2100,0000,0000,00
MŠ II.2200,0000,0000,00
I.1789255,7589255,7500,00
II.1869238,4469238,4400,00
III.2197954,3997954,3900,00
IV.1248948,9048948,9000,00
V.1280573,1880573,1800,00
VI.23154267,04154267,0400,00
VII.14105775,50105775,5000,00
VIII.151669114,981669114,9800,00
IX.9924102,67924102,6700,00

Výsledky externých meraní

Žiaci 9. ročníka ZŠ sa zúčastnili testovania zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

V riadnom termíne bolo testovaných všetkých 8 žiakov 9.roč. Výdsledky testovania našich žiakov boli zo SJL nižšie ako bol celoslovenský priemer, z MAT vyššie ako celoslovenský priemer.

Testovanie 5 sa zúčastnilo 10 žiakov .Výsledky testovania v tomto šk. roku boli z obidvoch predmetov pod celoslovenským priemerom čo je dôsledok toho , že v triede je 6 žiakov zdravotne znevýhodnených.


NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnostiRozdiel
Testovanie 9 SJL8 53,3 %62,3 % celosl.priemer-9,0 %
Testovanie 9 MAT864,8 %61,7 % celosl.priemer+ 3,1 %
Testovanie 5 SJL1054,8 %58,4 % celosl. priemer- 3,6 %
Testovanie 5 Mat1053,0 %59,3 % celosl. priemer- 6,3 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebné plány vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu. V rámci školského vzdelávacieho programu boli voliteľnými hodinami posilnené predmety:

matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, informatika

Ako druhý cudzí jazyk v .,7.,8. a 9. ročníku sme vyučovali Nemecký jazyk. Náboženská výchova sa vyučovala v prvom až deviatom ročníku v alternácii s Etickou výchovou.

Vyučovanie Anglického jazyka v 5. a 9. roč. sa delilo na skupiny.

Vyučovanie informatickej výchovy a informatiky sa delilo na skupiny tiež v 5.. a 9. ročníku, z dôvodu vyšieho počtu žiakov v triede.

Žiaci 1.,2.,3.,4., a 5.,6., 7.,8. roč. sa v tomto školskom roku vzdelávali podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu, ktorý je platný od 01.09.2015, žiaci 9.roč. sa vzdelávali podľa rámcového učebného plánu pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovensdkým.


 1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119 
ŠKD1111     22 oddelenia
Cudzí jazyk 1.-9.roč.1111111119 
ŠVP - ISCED 1Inov.Inov.Inov.Inovovaný       
ŠVP - ISCED 2    InovInovInovInovovanýpôvod  

Rozširujúce hodiny

iŠVP- vzdel.oblasťTriedaPredmetPočet hodín v týždniSpolu
Jazyk a komunikácia2., 3., 4., 7. roč.SJL1, 1, 1, 14
 1., 2., roč.ANJ2, 24
 5. roč.ANJ11
Matematika práca s inf.5., 6., 7., 8. roč.MAT1, 1, 1, 14
Človek a príroda4. roč.PVO11
 6. roč.BIO11
Človek a spoločnosť6. roč.DEJ11
 6. roč.GEG11
Umenie a kultúra5. roč.VYV11
Jazyk a komunikácia7., 8. roč.NEJ2, 24

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka117 
Bežných tried812439
Špeciálnych tried00 
Pre nadaných00 
Spolu914139

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP25823,08,0
DPP3131
Znížený úväzok50 0
ZPS100,50
Na dohodu0000

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01717
vychovávateľov112
asistentov učiteľa134
    
spolu22123

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
3. roč.PRV1
4. roč.PRV, ANJ, TSV2, 3, 2
5. roč.TECH, VYV1, 2
6. roč.TSV - D, TECH2, 1
7. roč.HUV, TSV-D,NEJ1, 2, 2
8. roč.HUV, NEJ1, 2,
9. roč.NEJ2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávania a školenia:

- Školenie BOZP

- Preškolenie Prvej pomoci

- Integrácia žiakov - príprava IVVP

- Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí

- Aktivizujúce metódy vo výchove

- Digitalizácia učebných materiálov

- Základný kurz Hejného vyučovacej metódy matematiky pre 1.stupeň- Blanárová, Hričáková

- Nové trendy v tvorbe didaktických testov

- Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

- Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami

- Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese

- aktualizačné vzdelávanie

- 1.atestácia- Semanová, Blanárová, Norisová, Suchá, Hričáková, Slačková

- 2.atestácia- Norisová, Blanárová

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
   
1.kvalifikačná skúška101
2.kvalifikačná skúška31
štúdium školského manažmentu30
špecializačné inovačné štúdium10
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
funkčné inovačné20
vysokoškolské pedagogické140
aktualizačné vzdelávanie 144
rozširujúce pedagogické10
adaptačné vzdelávanie00
jazyková škola AJ12

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V školskom roku 2018/2019 sme sa zúčastnili geografickej olympiády, matematickej pytagoriády, dejepisnej olympiády. Zapojili sme sa tiež do speváckej súťaže Slávik Slovenska, Mladí včelári

Výtvarné súťaže: vydávame časopis Bocianik

Medzi tradičné súťaže patria Hviezdoslavov Kubín, medzinárodná j súťaž Matematický klokan a Súťaž o poľovníctve.

Naši žiaci sa zapojili i do športových súťaží na okresnej úrovni: Malý futbal,Kinderiáda, Flórbal .


Názov súťažePočet žiakov v školskom koleokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Geografická olympiáda11úspešný riešiteľ 1 žiak   
Matematická pytagoriáda14úspešný riešiteľ 1 žiak   
Dejepisná olympiáda6úspešní rriešitelia 2 žiaci1 žiačka  
Hviezdoslavov Kubín401- účasť   
Matematický klokan28   3 úspešní riešitelia
Malý futbal Jednota104.miesto   
Kinderiáda82.miesto- beh na 60m   
florbal10 žiakov3.miesto- obvodové kolo   
Slávik Slovenska12 žiakov1 žiačka účasť   
Poľovnícka súťaž     
      
Poľovnícka súťaž 6účasť   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom:

Testovanie -T9

Testovanie - T5

Lyžiarsky výcvik v Žiarskej doline - hotel Spojár - žiaci 7. ročníka

2 krát branný kurz + účelové cvičenie v prírode/roč. 5.-9.,/

Didaktické hry /roč.1.-4./

Plavecký výcvik 4. ročníka - ZŠ Liptovská Osada

Škola v prírode - ZŠ Liptovská Osada - žiaci 2.- 4. roč.

Skupinová terapia - žiaci 4. a 7. roč.(odborníci s CPPaP LM)

Projektové vyučovanie - tematický celok- Spoznávame človeka - žiaci 1. roč. pod vedením p. uč. Blanárovej

Exkurzie:

Návšteva v okresnej knižnici (2. 3.,4., 6. 5.roč.)

Múzeum SNP - Banská Bystrica

Hvezdáreň - 4. - 9. roč. - Žiar nad Hronom

Bratislavský hrad - 8. a 9. roč.

Burza stredných škôl - Dom Kultúry LM ( 9..ročník)

Čistička odpadových vôd LM 6.,7.,8.a 9.roč.

Deň otvorených dverí:

SOŠ polytechnická -DOD 8. a 9.roč.

OA Lipt. Mikuláš,Gymnázium Lipt. Mikuláš

Múzeum Janka Kráľa Lipt. Mikuláš - 8.roč.

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva L.M.- 5.a6.roč.

Liptovské múzeum v Ružomberku - 3. roč.

Dve tváre Kuby - DK Liptovský Mikuláš 5.-9.roč.

Turistické vychádzky - 7. a 9. roč.

Výlety :

Aquapark Tatralandia Lipt. Mikuláš 7. a 9. roč.

Donovalkovo - 1.roč

Košice - 8. a 9. roč

Trenčín - 5., 6., 7., roč.

Vysoké Tatry - 4. roč.

Havránok - 3. roč.

Výchovné koncerty, prednášky:

Finančná gramotnosť - VK

Ohrozenie detí vo virtuálnom svete - prednáška - 5.-9.roč.

Výchovný koncert - ZUŠ Lipt. Mikuláš 5.-9. roč.

Beseda o poľovníctve - 1. - 4. roč.

Iné aktivity:

Deň knižníc (24.10.) - celonárodné čítanie - Čítankovo

Čítajme spolu a s porozumením - žiaci 1.stupňa - zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti

Vianočné besiedky s podávaním vianočnej kapustnice 21.12.2018

Fašiangový karneval v školskej telocvični - 1.stupeň

Deň Zeme - aktivity na školskom dvore

Vianočná Burza (16.12.2018) - decembrová tradícia našej školy už 16. rok.

Rodičovský ples sme zorganizovali v spolupráci s Radou rodičov . Bol to v poradí už 15. ples - 16.02.2019

Deň Matiek - 17. mája 2018 - slávnostný program pre mamy a staré mamy

V školskom roku 2018/2019 členovia žurnalistického krúžku vydali 2 čísla školského časopisu Bocianik, zo života našej školy, pod vedením p. uč. Veroniky Suchejj.

Deň detí - 31.5.2019 - športové aktivity na školskom dvore + kotlíkový guláš

Noc s rozprávkou - jún 2018 - 5.roč. s pani uč. Blaškovou

Pasovanie prvákov - september 2018

Tekvicová párty 9.10.2018 pod vedením p. uč. Kučovej

Deň jablka -19.10.2018

Pyžamová párty - november 2018 - 1. roč.

Deň vody 22.03.2019 - 1.stupeň

Otvorená hodina pre predškolákov - 28.03.2019

Zápis žiakov do 1. roč. - 10.04.2019 , kedy sme zapísali spolu 22 žiakov

Svetový deň mlieka - máj 2019 - žiaci sa obliekli do bieleho oblečenia a pripomenuli si užitočnosť mlieka

Týždeň finančnej gramotnosti od 21.05. do 24.05.2019

Beh Olympijského dňa - 18.06.2019

Prevencia proti zneužívania drog

Mesiac úcty k starším - program OÚ Svätý Kríž , Lazisko, Gôtovany

Stavanie mája - pred OÚ Svätý Kríž

Vystúpenia žiakov:

Deň matiek

Úcta k starším - program pre obec Svätý Kríž , Lazisko, Gôtovany

Valentínsky ples

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé

INFOVEK - zameraný na využívanie informačno - komunikačných technológií v škole

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE- akcie, ktoré podporujú telesné aj duševné zdravie našich žiakov.Medzi podujatia, ktoré rozvíjajú telesnú zdatnosť a zdravý vývin môžeme zahrnúť: plavecký výcvik (žiaci 4.ročníka), turisticko-geografický krúžok, exkurzie, výlety, pobyt v aqua parku Tatralandia, lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.roč. a 3.roč. v Žiarskej doline.

RECYKLO HRY

Siedmy rok sme zapojení do školského recyklačného programu, v rámci ktorého so žiakmi zbierame elektroodpad aj baterky

Krátkodobé

Deň narcisov - v rámci tohto dňa sa uskutočnila finančná zbierka medzi žiakmi a učiteľmi

ktorá bola zaslaná Lige proti rakovine

Hodina deťom - celoslovenská kampaň - verejná zbierka

NÁRODNÉ PROJE

E - TESTOVANIE

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania. Projekt trval do 30.11.2015, ale naďalej spolupracujeme s NÚCEM - om v aktívnom využívaní systému e-Test- elektronické školské testy z vybraných predmetov.

DIGITALIZÁCIA VYUČOVACIEHO PROCESU

V rámci všetkých týchto projektov sme získali pre školu a škôlku 3 interaktívne tabule s dataprojektormi

20 tabletov, 2 noteboky, jeden počítač. Okrem toho ped. zamestnanci zapojení do týchto projektov sa zúťastňujú bezplatne odborných vzdelávaní.

ZELENÁ ŠKOLA

V školskom roku 2014/2015 sme sa prihlásili do národného projektu Zelená škola.

Cieľom našej účasti na tomto projekte je separovanie odpadu, ale hlavne naučiť žiakov tejto životnej zručnosti, aby sa aj neskôr v dospelosti správali zodpovedne voči životnému prostrediu.Za zrealizované aktivity v tomto projekte sme obdržali medzinárodný certifikát Zelená škola. V tomto projekte naďalej úspešne pokračujeme.

MOJA PRVÁ ŠKOLA - KOZMIX

zapojenie do projektu - máj 2016, pokračoval celý školský rok 2018/2019.Tento projekt podporuje zavádzanie inovácií v oblasti vzdelávania. Poskytuje moderné vzdelávacie materiály pre pedagógov 1. stupňa základných škôl. Inšpiruje učiteľov vo využívaní nových technológií, sprístupňuje moderné učebné materiály, poskytuje bezplatnú metodickú podporu zapojenej škole.

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE SVÄTÝ KRÍŽ ÚSPEŠNEJŠÍ

zapojenie do projektu od 1.1.2018 - z fondu EU sme získali finančné prostriedky na mzdy pre dvoch asistentov učiteľa na obdobie 3 rokov, ktorí pomáhajú učiteľom na vyučovacej hodine pri vzdelávaní žiakov s poruchami učenia.

PROJEKTY V ŠJ:

Školské ovocie - ovocie 1x do týždňa - prispieva SR a EU

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 06.04.2016

Druh inšpekcie: Tematická

Predmet školskej inšpekcie:

Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka v základnej škole

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

1) Priestory školy

Škola sídli v jednoposchodovej budove, ktorá sa skladá zo staršej časti a novšej časti. V súčasnej dobe už využívame nové priestory, ktoré vznikli prístavbou v rámci rekonštrukcie školy z európskych fondov. Máme 9 kmeňových tried, 1 poloodbornú učebňu výtavrnej výchovy.Chýba nám telocvičňa , ale od septembra 2018 pribudlo multifunkčné ihrisko. Najväčšia trieda na škole je posledných 26 rokov využívaná ako minitelocvičňa.V priestoroch školy je zriadená ako odborná učebňa školská kuchynka a učebňa IKT(počítačová učebňa) a jazyková učebňa . V nových priestoroch, v prístavbe, sme zriadili aj školskú knižnicu a priestory pre ŠKD.

Školské dielne pre výučbu techniky sú umiestnené v suteréne budovy Materskej školy vo Svätom Kríži.V roku 2017 zriaďovateľ - obec Svätý Kríž - podal projekt na zriadenie odborných učební na technické práce, chémiu a biológiu. V prípade úspešnosti projektu by sa školské dielne zriadili v priestoroch bývalej školskej kotolne. 17.07.2019 bol schválený s výškou nenávratného finančného príspevku 188 858,99 € , pričom celkové výdavky projektu boli schválené vo výške 198 798,94 € .

Zakúpili sme:

- 6 ks uzamykateľných skriniek pre žiakov na prezliekanie

- skrine do ŠKD , TSV

- skriňa na kabáty + botník

- regálový systém pre sklad učebníc a kabiet 1. - 4. roč.

- traktor na kosenie trávy

- elektronická žiacka knižka , tiedna kniha a rozvrh hodín

- koberce do ŠKD, 1. roč., 4. roč.

- tablety - 12 ks

- vybavenie cvičnej kuchynky

- dokúpenie lavíc + stoličiek pre 1. stupeň

- zadné vchodové dvere

- hliníkové zábradlie na zadnom schodišti

- dopravné ihrisko pre MŠ a ZŠ

Od decembra 2014 máme ekologické vykurovanie školy aj škôlky . Súkromný investor Kapital Lehotskypostavil novú modernú kotolňu na drevenú štiepku.

Súčasťou školy je pomerne veľký areál s altánkom, pieskoviskom a Body workom . Koncom júna 2018 bolo dokončené multifunkčné ihrisko, ktoré nám postavila obec.

Vďaka projektu Tesco sme skrášlili okolie školy novými drevinami, oddychovou zónou a vyvýšenými záhonmi.

2/zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

Škola je dobre vybavená učebnými pomôckmi a didaktickou technikou. V každej triede máme interaktívnu tabuľu s dataprojektorom a notebookom.V rámci možností sa každý rok snažíme kabinety jednotlivých predmetov dopĺňať novými učebnými pomôckami.

V tomto školskom roku sme zakúpili:

- učebné pomôcky na telesnú výchovu - žinenky, kriketové loptičky,volejbalové lopty

- didaktický softvér do počítača pre deti so ŠVVP

- novú školskú tabuľu na 1. stupeň

- magnetickú podložku

- mapy

- počítačový program ALFÍK na interaktívnu tabuľu

- vybrané slová

- zlomky

Naďalej dopĺňame knižničný fond žiackej knižnice v oblasti krásnej a náučnej literatúry - predovšetkým odsúčasných autorov, súčasnú detskú literatúru a najnovšie encyklopédie.Zároveň zakupujeme aj odbornú litaratúru do učiteľskej knižnice.

3/ potreby a pripravované plány

- doplniť v priestoroch školy čitateľské kútiky

- zrekonštruovať predné schodište

- zrekonštruovať altánok

Materská škola

- zakúpili sme plávajúcu podlahu do 1 triedy

- boli vymaľovanévšetky priestory MŠ a ŠJ

- zakúpenie 3 hojdačiek

- didaktické pomôcky

- koberec na hranie

- stavebnice, stany , kolobežky

- pieskovisko založené a dobudované

- vybudovalo sa dopravné ihrisko - dlažba , križovatky , dopravné značky

Potreby pre budúcnosť MŠ

- plávajúca podlaha do 2. triedy

- vybaviť dopravné ihrisko potrebnými pomôckami - kolobežky, bycikle

Školská jedáleň

Snažíme sa, aby sa školská jedáleň dostala na štandardnú úroveň. Zaviedli sme vzduchotechniku na odsávanie pár a celé zariadenie kuchyne prešlo rekonštrukciou vrátane nerezového vydávacieho pultu, nerezových stolov ,odkladacích skriniek a umývačky riadu.Podľa možností a za podpory zriaďovateľa obecného úradu Svätý Kríž každým rokom sa vylepšuje jej funkčnosť z hľadiska bezpečnosti i materiálneho vybavenia.

Potreby pre budúcnosť do ŠJ

- zabezpečiť nákup technického vybavenia do kuchyne

- rekonštrukcia obloženia kuchyne keramickými obkladačkami

- rekonštrukcia podlahy v ŠJ

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

- prenesené kompetencie - 450 398 € z toho :

mzdy a odvody : 386 059 €

prevádzka: 64 338 €

z toho:

energie - 12 086 €

učebné pomôcky - 2 884 €

vzdelávanie učiteľov - 1 311 €

- originálne kompetencie - 171 448 €

- sociálny fond - 2 480,34 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

4 320 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

. Príspevok na ŠKD: 2 750 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Asistent učiteľa: 11 088 €

Za obdobie 9/2018 - 8/2019 olo dochádzajúcim žiakom žiakom na dopravnom vyplatené : 6 497,04 €

Na školu v prírode: pridelený príspevok spolu pre 13 žiakov=1300 € (1 osoba /100€ ) . ŠvP sa zúčastnilo 11 žiakov (ubytovanie,strava vrátane pitného režimu,cesta, výlet do Tatralandie). Zvyšné prostriedkyv sume 268,20 € boli vrátené .

Na lyžiarsky výcvik: pridelený príspevok spolu pre 14 žiakov = 2100€ (1 osoba/150€ )

Lyžisrskeho sa zúčastnlo 14 žiakov, pričom celkové náklady na realizáciu LV činili 1 854,24 €. Pridelené prostriedky boli použité na úhradu cestovného, zapožičanie lyžiarskej výstroje, na úhradu skipasov a na stravu a ubytovanie v rekreačnom zariadení Hotel Spojár. Zostatok bol vrátený vo výške 245,76 €.

Vzdelávacie poukazy: za obdobie 9/2018 - 8/2019 bolo pridelených 4 320 € , ktoré

boli použité na vyplatenie odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie záujmových útvarov a pomôcok pre skvalitnenie záujmovej výchovy.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA

Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli veku primerané rozvinuté kľúčové kompetencie:

zmysluplné základné vedomosti, komunikačné spôsobilosti, matematickú gramootnosť, gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti, spôsobilosť učiť sa, riešiť problémy,

získavať osobné, sociálne a občianske spôsobilosti.

Ciele školy vychádzajú z platých, základných pedagogických dokumentov iŠkVP, učebných osnov, vzdelávacích

štandardov, filozofie školy, strategických zámerov školy,vlastnej koncepcie vedenia školy.

1.Skvalitniť výuku:

- prípravou žiakov 9. ročníka na vedomostné testovanie T9

- prípravou žiakov 5. ročníka na Testovanie 5

- využívať v čo najväčšej miere moderné vyučovacie metódy a formy- najmä projektové vyučovanie

- zdravotne znevýhodnených žiakov vzdelávať pod individuálnym vedením školským špeciálnym pedagógom ,

za podpory CPPPaP v Lipt. Mikuláši

- zdravotne znevýhodneným žiakom s poruchami učenia poskytnúť pomoc asistenta učiteľa na vyučovacích hodinách

2. Pokračovať v kvalitnej spolupráci ZŠ s MŠ

- pri príprave predškolákov do 1.ročníka

- záujmový krúžok - Dobré uško - špeciálny pedagóg-zlepšenie koncentrácie a výslovnosti predškolákov

- pri zápise do 1.roč.

- návštevou končiaceho ročníka MŠ v triede prvákov

- pripravovaním spoločných aktivít - kultúrne podujatia, škola v prírode,výchovné koncerty

- pokračovať v spoločnej metodickej a výchovno - vzdelávacej spolupráci

3. Posiľnovať zdravý fyzický vývoj žiakov a športové aktivity :

- Organizovať LVK v 3. a 7. roč.

- Organizovať plavecký výcvik vo 4. ročníku

- Organizovať pobyt žiakov v škole v prírode

- Organizovať činnosti športových krúžkov v mimovyučovacom čase

- Organizovať celodenné turistické vychádzky do prírody

- Organizovať návštevu Tatralandie

- Organizovať aktivity ku Dňu jablka, ku Dňu mlieka

- pestovať návyky starostlivosti o poriadok a čistotu prostredia -udržiavanie poriadku

- dodržiavať hygienu, kultúru stolovania

- dodržiavať pitný režim

4. Vytvárať pozitívny obraz školy na verejnosti:

- Prezentovaním tvorivosti a talentu detí na slávnostnej akadémii ku Dňu matirek

- Vydávaním školského časopisu Bocianik

- Aktívnou spoluprácou so zriaďovateľom, Radou školy, Radou rodičov

- Organizovaním Vianočnej burzy

- Organizovaním Rodičovského plesu

- Pripraviť program ku Dňu úcty k starším

- Zúčastňovať sa súťaží a olympiád s nadanými žiakmi

5. Posiľňovať a rozvíjať environmentálne cítenie žiakov

- Pokračovať v projekte recyklohry

- Pri príležitosti Dňa zeme organizovať čistenie obce Svätý Kríž

- Pokračovať v separovaní odpadu na škole

- Pokračovať v projekte Zelená škola

- Skrášľovať areál školy, vytvárať ďalšie oddychové zóny v areáli školy

Ďalšie dlhodobé koncepčné ciele školy

Práca s PC - formou vyučovacieho predmetu informatika a záujmového útvaru - počítačového krúžku. Informačno-komunikačné technológie /IKT/ využívali vyučujúci na vyučovacích hodinách realizovaných v PC učebni. Pedagogickí zamestnanci absolvovali vzdelávanie v oblasti ITK. Vo svojej príprave na hodinu využívali virtuálnu knižnicu, datakabinet, program Alf a tablety.

Rozvoj športu - realizácia:hodín telesnej výchovy, športové záujmové útvary na škole, účasť na športových podujatiach v rámci školy a obce /futbal/ účasť na športových súťažiach v rámci okresu. Všetky triedy školy sa zúčastnili celodenných jesenných turistických vychádzok do prírody, 2 krát účelového cvičenia v prírode, 1 krát didaktické hry. Žiaci 3. a 7.roč. absolvovali lyžiarsky výcvik. Žiaci 2.- 4. roč. absolvovali Školu v prírode v Liptovskej Osade + žiaci 4. rč. aj plavecký výcvik

Rozvoj kultúry - príprava kultúrnych programov na rôzne podujatia -výročné členské schôdze v obci, Deň matiek, program na rodičovský ples, návšteva divadelných predstavení a výchovných koncertov , návšteva Okresnej knižnice a Galérie P.M.Bohúňa.

Environmentálna výchova - realizovaná formou prierezovej témy začlenenej do jednotlivých vyučovacích predmetov.učebných osnov, formou záujmových útvarov /prírodovedný krúžok,turistický krúžok/. Pokračujeme v zbere druhotných surovín - papier, obaly z nápojov, triedime odpad. Zbierame šípky, pomarančovú kôru a liečivé rastliny.V rámci Dňa Zeme čistíme verejné priestranstvá v obci Svätý Kríž. Už štvrtý rok sme zapojení do medzinárodného projektu Zelená škola a získali sme CERTIFIKÁT ZELENÁ ŠKOLA . Zapojení sme aj do projektu RECYKLOHRY, v rámci ktorého zbierame elektroodpad.

Humanizácia vo vyučovacom procese - cieľ sa plnil pomocou nasledovných foriem: neustály kontakt s rodičmi , schránka dôvery, práca žiackeho parlamentu, ktorý pracoval na škole pod vedením pani učiteľky Viery Blaškovej. Spolupráca školy s odborníkmi - špeciálnymi pedagógmi, psychológmi z Centra pedagogickopsychologického poradenstva. Cieľom bola eliminácia negatívnych javov v správaní žiakov /hlavne šikanovania / a prevencia drogových závislostí. Vytváraním pozitívnej klímy na vyučovacích hodinách sa snažíme vytvárať bezpečné prostredie pre našich žiakov.

Kladným momentom je účasť asistentov učiteľa na vyučovscom procese, od januára 2018 pribudli dvaja asistenti učiteľa na plný úväzok, ktorí sú financovaní z projektu európskeho fondu. Názov projektu:!" V základnej škole Svätý Kríž úspešnejší", čím máme spolu 3,5 úväzku asistenta učiteľa.

Žiaci 1. aj 2.stupňa sa zapájajú do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN. Žiaci prispievajú svojimi literárnymi dielkami do školského časopisu Bocianik.

Knižničný fond /hlavne fond žiackej knižnice/ rozširujeme o nové zaujímavé tituly. Tradične vždy na konci školského roka sú žiaci odmenení za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a za reprezentáciu školy hodnotnou knihou. Knižné odmeny pre žiakov zakupuje rodičovské zduženie pri základnej škole.V tejto tradícii budeme i naďalej pokračovať.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

-vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

- neustála snaha zvyšovať kvalifikovanosť pedagogického kolektívu

-individuálna integrácia žiakov so ŠVVP a starostlivosť o nich

-rozvoj zručností IKT

-budovanie tradície školy

- rozvoj jazykovej komunikácie v anglickom jazyku od 1.ročníka

- jazyková učebňa

- typ rodinnej školy

- školská a žiacka knižnica

- široká ponuka záujmových útvarov

- dochádzka žiakov do školy - nevyskytuje sa žiaden prípad záškoláctva

- spolupráca s rodičmi aj so zriaďovateľom

- angažovanosť školy pri prezentácii obce

- školský špeciálny pedagóg pre individuálnu prácu so žiakmi s poruchami učenia

- zrekonštruované sociálne zariadenia v ZŠ aj MŠ

- vykurovanie budovy ZŠ aj MŠ kotolňou na štiepku

- zapojenia sa do národných projektov

- Celoslovenské testovanie KOMPARO

- vybavenie tried interaktívnou technikou

- asistenti učiteľa

- bezpečné prostredie

- dobré medziľudské vzťahy na pracovisku

- kvalifikovaný tím zanietených pedagogických zamestnancov so snahou angažovať sa v aktivitách prospešných žiakom školy

- zrekonštruované parkovisko

- zrekonštruované zábradlie - zadný vchod

- nové vchodové dvere zo zadnej strany budovy školy

DOBRÉ VÝSLEDKY:

1. Prehlbovanie jazykových a komunikačných schopností:

- vyučovanie ANJ od 1. roč. , NEJ od 7. - 9. roč.

- podpora činnosti školskej knižnice

- prezentácia žiakov na verejnosti - program na Deň matiek, Deň úcty k starším, Web stránka školy,Školský časopis Bocianik

2.Environmentálne výchova

-výchova k ochrane životného prostredia

- Zelená škola-medzinárodný projekt

-separovanie odpadu

-Projekt Recyklohry- zbieranie elektroodpadu

- výlety do prírody

-Deň Zeme - čistenie okolia školy a obce,

-

3.Regionálna výchova

- turistické vychádzky zamerané na poznávanie okolitej prírody

- poznávanie regiónu, prostr. vychádzok, zhotovovanie projektov

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- chýbajúca telocvičňa

- slabá motivácia žiakov k učeniu

- slabá úroveň čítania s porozumením

- neuspokojivá úroveň vedomostí, ktorá vyplýva z nedostatočnej domácej prípravy žiakov

- pokles záujmu rodičov a žiakov o lepšie vzdelávacie výsledky vo vyšších ročníkoch

- nedôsledné dodržiavanie školského poriadku zo strany žiakov a ich rodičov

- nedostatok priestorov pre odborné učebne a umiestnenie pomôcok

Návrh opatrení

- individuálne konzultácie, doučovanie pre slaboprospievajúcich žiakov

- poradenstvo pre rodičov žiakov so špecifickými poruchami učenia

- dôsledné dodržiavanie školského poriadku a využívanie sankcií za priestupky

- motivovať žiakov k lepším výsledkom používaním moderných vyučovacích metód (napr. projektové vyučovanie) a naučiť žiakov učiť sa

Zahrnúť do všetkých vyučovacích predmetov úlohy na zlepšenie čítania s porozumením, spolupracovať s odborníkmi na poruchy učenia, pôsobiť na rodičov a žiakov s cieľom zlepšiť správanie a domácu prípravu,

V spolupráci s odborníkmi s CCCaP riešiť zhoršujúce sa vzťahy medzi žiakmi v niektorých triedach.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

školaučebný odborpočet
Bilinquálne evanj.gymnázium5. ročné1 žiak
Hotelová akadémiapracovník marketingu1 žiačka
Obchodná akadémia LMobchodná akadémia1 žiačka
SZŠ Liptovský Mikulášpraktická sestra1 žiačka
SOŠ polytechnická Lipt.Mikulášmechanik strojov a zariadení1 žiak
SOŠ elektrotech.LHinfor. a sieťové tech.1 žiak
 mech. počit.sietí1 žiak
3. ročné odbory  
Hotelová akadémiakuchár2 žiaci

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V škole sú vytvorené vhodné psychohygienické podmienky pre výchovno-vzdelávací proces . Zavedenie prestávok a začiatku vyučovania je u nás determinovaný a v istom zmysle obmedzený autobusovými spojmi, ktorými k nám dochádzajú žiaci z troch okolitých obcí. Ukončenie dopoludňajšieho vyučovania je stanovené tak, aby žiaci dochádzajúci z Gálovian a z Liptovského Mikuláša stíhali na autobusové spojenie o 12, 50 a zároveň aby bola dodržaná 30 - minútová obedňajšia prestávka pre žiakov, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie , alebo krúžkovú činnosť.

Naši žiaci majú vytvorené útulné , kultúrne a estetické prostredie, v ktorom všetci zamestnanci dodržiavajú psychohygienické pravidlá voči nim.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Šikovná gazdinká10 Mgr. Iveta Blanárová
Futbal, florba lmladší žiaci18 Mgr. Luboš Letovanec
Futbal ,florbal starší žiaci16 Mgr. Luboš Letovanec
Geografický12 Mgr. Ľubica Norisová
Kondičné cvičenia9 Mgr. Luboš Letovanec
Zelená škola17 Mgr. Soňa Zvarová
Rozvoj jazykovej tvorivosti 8 Mgr.Veronika Suchá
Rozvoj matem. tvorivosti 8 Mgr. Eva Urbanovičová
Žurnalistický18 Mgr. Veronika Suchá
Knižôčka11 Mgr. Slávka Hričáková
Speváčik18 Mgr. Slávka Kučová
Kozmix - stroj na jednotky14 Mgr. Slávka Hričáková
Krúžok šikovných rúk8 Katarína Dobáková
Šikovníček7 Mgr. Iveta Blanárová
Včelársky9 Mgr. Margaréta Hockicková
Športový krúžok 9 Mgr. Margaréta Hockicková
Dobré uško MŠ15 Mgr. Ľubica Slačková
Dobré uško 1. stupeň17 Mgr. Ľubica Slačková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Význam spolupráce s rodičovskou verejnosťouje jedným z kľúčových ukazovateľov kvality školy

Realizuje sa formou :

- plenárnych celoškolských rodičovdkých združení

- triednych rodičovských schôdzí

- individuálnymi pohovormi /konzultáciami / v rámci celej školy, s možnosťou využitia konzultácie

s vyučujúcimi všetkých predmetov , podľa potreby a uváženia rodičov

- individuálnych konzultácií na základe pozvania rodiča triednym učiteľom, alebo riaditeľom školy

-v prípade nutnosti zvolávame i moriadne triedne rodičovské združenia

- mailovou komunikáciou

Oznámenia a informácie rodičom sa realizujú prostredníctvom:

- žiackej knižky

- zverejnením na webovej stránke školy

- prostredníctvom školského časopisu Bocianik

- osobitnými listami prostredníctvom žiakov

- vyhlasovaním v obecnom rozhlase

- emailom

V spolupráci s Radou školy a hlavne Radou rodičov sa nám podarilio zabezpečiť po organizačnej aj finančnej stránke nasledovné podujatia: Deň detí a Vianočné besiedky, Odmeny pre žiakov, ktorí dosiahli výborné výchovno-vyučovacie výsledky na konci šk. roka, 16.Vianočnú burzu a 15. Rodičovský ples, príspevok na výlet pre žiakov 9.ročníka a plavecký výcvik pre žiakov 4. roč.,zabezpečenie dopravy žiakov do školy v prírode a späť, tiež refundovanie dopravy žiakov na kultúrne podujatia mimo našej obce.

V rámci Dňa detí naši žiaci navštívili filmové predstavenie v Aple Cinema LM, toto podujatie aj s dopravou plne hradila Rada rodičov. Rada rodičov tradične - každý rok uhrádza sadu predpísaných písaniek pre žiakov zapísaných do 1.ročníka našej školy.

Rodičovské združenie našej školy je zaregistrované ako občianske združenie a je príjimateľom 2% dane.

Získané financie sa využívajú pre potreby školy a žiakov, rodičovské združenie takto podporuje mnohé aktivity školy.

Spolupráca školy s rodičovským združením je na veľmi dobrej úrovni. tvoria ju ochotní rodičia, ktorí chcú škole pomôcť. V neposlednom rade treba spomenúť ochotu a pomoc ostatných rodičov v rámci našej tradičnej Vianočnej burzy, kedy nám posielajú už zhotovené výrobky alebo upečené zákusky,

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracovala v školskom roku 2018/2019 s daľšími inštitúciami:

A.. Spolupráca s obecnými úradmi Svätý Kríž, Lazisko, Galovany ,Gôtovany

- pri organizovaní Rodičovského plesu

- Rozlúčka deviatakov a absolventov MŠ na obecnom úrade vo Svätom Kríži

- Deň Detí s podporou starostu obce

- Mikuláš pre deti z obce - príprava programu, účasť pedagógov

B. Spolupráca s Okresnou knižnicou v Lipt. Mikuláši

- besedy o knihe

- pasovanie za čitateľa

C.Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou v Lipt. Mikuláši (CPPPaP)

spolupráca na odbornej pedagogicko-psychologickej úrovni, v rámci pomoci našim žiakom s poruchami učenia a správania

- prednášky pre žiakov - sociálno-patologické javy

- prednášky pre učiteľov

- odborné vyšetrenia žiakov

D. Krajský školský úrad Žilina

odborná a metodická pomoc

Prezentácia školy :

- programom ku Dňu matiek

- účasťou žiakov na verejných podujatiach

- program ku Dňu úcty k starším

- webová stránka školy

- účasť na podujatiach organizovaných obcou

- čistenie verejných priestranstiev v rámci Dňa Zeme

. časopis Bocianik

- zber elektroodpadu

- zber papiera

Záver

Vypracoval: Mgr. Eva Urbanovičová

V Svätom Kríži, 26. augusta 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.08.2019

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Svätý Kríž 184

V zmysle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. zo dňa 16. decembra 2005 bola správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 prerokovaná a vzatá na vedomie dňa:

16.10.2019

Vyjadrenie k predloženej správe: súhlasím

Rada školy prerokovala a shválila správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk.rok 2018/2019 bez pripomienok na svojom zasadnutí dňa : 16.10.2019

Vo Svätom Kríži dňa 16.10.2019

Predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184: Ing. Peter Slačka:

Schválenie zriaďovateľom školy

Vyjadrenie zriaďovateľa :

OBEC SVÄTÝ KRÍŽ, 032 11 Svätý Kríž

V zmysle § 3 odst.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z. zo dňa 16. decembra 2005

bola správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 (ďalej

len správa ) po prerokovaní na zasadnutí Rady školy pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184 predložená

zriaďovateľovi.

Obec Svätý Kríž v zastúpení Dušanom Matejkom predloženú správu

S C H V A Ľ U J E

Vo Svätom Kríži dňa : 21.10.2019

Dušan Matejka

starosta obce Svätý Kríž