Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Svätý Kríž 184
Adresa školySvätý Kríž 184
Telefón044/5592534
E-mailzssvatykriz@gmail.com
WWW stránkazssvkriz.edupage.org
ZriaďovateľObec Svätý Kríž

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
Riaditeľ školyMgr. Ružena Uhelová044/55925340907143554zssvatykriz@gmail.com
ZRŠ pre ZŚMgr.Eva Urbanovičová044/5592534  
ZRŠ pre MŠZuzana Tomová044/55925240911373443mssvatykriz@gmail.com
Vých. poradkyňaMgr. Ľubica Tomčíková044/5592524  
Vedúca ŠJMonika CHmúrová044/5592524 sjsvatykriz@gmail.com
Ekonómka školyMonika Praštiaková044/55925340911901364 
PAMAlexandra Šimanská044/5623038  

Rada školy

Rada školy pri Zákadnej škole s materskou školou Svätý Kríž bola ustanovná v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách, ktoré sa konali v mesiacoch september až december 2016 v ZŠ aj MŠ, Funkčné obdobie začalo dňom 24. január 2017 na obdobie 4 rokov. Na zasadnutí rady školy 23.03.2017 bola za predsedu rady školy zvolená

Mgr. Eva Bubniaková.Vzhľadom ktomu,že sa pani Eva Bubniaková pre pracovné zaneprázdnenie vzdala funkcie predsedu rady školy, bol na zasadnutí Rady školy dňa 28.6.2017, zvolený za predsedu Rady školy na 4-ročné obdobie Ing. Peter Slačka.

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018

Rada školy pracovala v zmysle štatútu a riadila sa plánom práce na školský rok 2017/2018

Uskutočnili sa 3 zasadnutia, na ktorých sa prerokovávali aktuálnne problémy školy.

Členovia rady školy boli pravidelne informovaní o výchovno - vzdelávacích výsledkoch žiakov,

o hospodárení , o tvorbe rozpočtu, o aktivitách školy.

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng.Peter Slačka 
pedagogickí zamestnanciMgr. Lenka Semanová 
 Bc.Zuzana Brandsttäterová 
   
ostatní zamestnanciMonika Praštiaková 
   
zástupcovia rodičovMgr. Eva Bubniaková 
 Mgr. Alena Hricová 
 Michaela Ďuríčková 
   
zástupca zriaďovateľaMgr.Zuzana Tomčíková 
 Ing. Tibor Fronko 
 Janka Repová 
 PhDr.Ján Tomčík 

Poradné orgány školy


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1, stupeň + ŠKDMgr. Iveta Blanárovávšetky predmety pre I.stupeňmalý kolektív - štyri vyučujúce na 1.stupni ZŠ
PK 2. stupeňMgr.Blašková VieraSJL, matematika, AJ,Dejepis, Zemepis, Fyzika ,Chémia, Občianska výchova, Výtvarná výchovamalý kolektív- nedajú sa zriadiť PK podľa zamerania vyučovacích predmetov

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Materská škola:

Spolu navštevovalo MŠ v šk.roku 2017/2018 45 žiakov

Základná škola:

Školský klub detí

Počet žiakov:48

Základná škola

Počet žiakov školy: 143 z toho chlapcov 79/dievčat 64

Počet tried: 9 + 2 oddelenia ŠKD


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
           
počet tried1111111119
počet žiakov19201311221414822143
z toho ŠVVP 44531023435
z toho v ŠKD191865     48
študujú v zahraničí 221    16

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 19/ 7 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 18 / 7 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 1/ 0 počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 22 žiakov 9.ročníka

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.roč.Gym 4.roč SOŠ 4.ročSOŠ 3.roćOUInéSpolu
prihlásení012135   
prijatí 12135   
% úspešnosti 100%100%100%100%   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJANJBIOCzJSCvMCv SJDEJETVETVFRJFYZGEGHUVHUVCHEM
I. 1,21             
II. 1,44             
III. 1,75             
IV. 2,13             
V. 1,771,86   1,45    1,91 1 
VI. 2,692,21   1,71   2,212,71 1,14 
VII. 1,691,79   1,71   1,572,14 1,071,86
VIII. 2,631,88   1,75   2,632,63  2,63
IX. 2,572,38   2,24   2,672,81  2,81

TriedaINVINFINF.KvAJMATNAVNAVNAVNEJOBNOBVPRVPRVPrPDA
I.    1,37          
II.    1,5          
III. 1,08  1,75         1,08
IV.    2,1       1 1,89
V. 1,55  2,32          
VI. 1,79  2,71    1,43     
VII. 1,64  2,36   1,751,36     
VIII. 1,25  3   322    
IX. 1,76  3,1   2,81,331,33    

TriedaPVORGVRUJSJLSPRSEESIBTCHVTHDTSVTEVTEVVUCVLAVYU
I.1,32  1,421          
II.1,33  1,891          
III.   1,671        1,33 
IV.   2,51        1,9 
V.   2,271   11,14     
VI.   2,211   11,15     
VII.   2,291   1,071,36     
VIII.   2,2511  11,83    1
IX.   2,91    1,29    1

TriedaVYVVYVZMIZZCA
I.     
II.     
III.     
IV.     
V. 1,14   
VI. 1,36   
VII. 1   
VIII.     
IX.     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.191810
II.201802
III.141202
IV.111001
V.222200
VI.141400
VII.141400
VIII.8800
IX.222101

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.1964634,0064634,0000,00
II.20118065,56118065,5600,00
III.1483069,1783069,1700,00
IV.1178478,4078478,4000,00
V.22103847,18103847,1800,00
VI.1482058,5782058,5700,00
VII.14108377,36108377,3600,00
VIII.856370,3856370,3800,00
IX.22168380,14168380,1400,00

Výsledky externých meraní

Žiaci 9. ročníka ZŠ sa zúčastnili testovania zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

V riadnom termíne bolo testovaných všetkých 21 žiakov 9.roč. Výdsledky testovania našich žiakov boli nižšie ako bol celoslovenský priemer, v oboch testovaných predmetoch.Pri porovnaní výsledkov testovania z minulých rokov je rozdiel

minimálny, hlavne v slovenskom jazyku.

Testovanie 5, ktorého sa zúčastnilo 22 žiakov, aj v tomto šk. roku dopadlo nadočakávanie veľmi dobre.Výsledky našich žiakov boli dosť vysoko nad celoslovenským priemerom.


NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnostiRozdiel
Testovanie 9 SJL2162,5%63% celosl. priemer- 0,5
Testovanie 9 MAT2151,7%55,9 %celosl.priemer- 4,2
Testovanie 5 SJL2266,5%62,8 % celoslov. priemer+ 3,7
Testovanie 5 Mat2272%64,7 celoslov. priemer+ 7,3

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebné plány vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu. V rámci školského vzdelávacieho programu boli voliteľnými hodinami posilnené predmety:

matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, informatika

Ako druhý cudzí jazyk v .,7.,8. a 9. ročníku sme vyučovali Nemecký jazyk. Náboženská výchova sa vyučovala v prvom až deviatom ročníku v alternácii s Etickou výchovou.

Vyučovanie Anglického jazyka v 5. a 9. roč. sa delilo na skupiny.

Vyučovanie informatickej výchovy a informatiky sa delilo na skupiny tiež v 5.. a 9. ročníku, z dôvodu vyšieho počtu žiakov v triede.

Žiaci 1.2.3 a 5.,6. 7.roč. sa v tomto školskom roku vzdelávali podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu, ktorý je platný od 01.09.2015


 1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119 
ŠKD1111     22 oddelenia
Cudzí jazyk 1.-9.roč.1111111119 
ŠVP - ISCED 1Inov.Inov.Inov.pôv       
ŠVP - ISCED 2    InovInovInovpôvod.pôvod  

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka118 
Bežných tried812535
Špeciálnych tried00 
Pre nadaných00 
Spolu914335

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP25822,08,0
DPP    
Znížený úväzok30 0
ZPS1 0,5 
Na dohodu0000

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01919
vychovávateľov112
asistentov učiteľa134
    
spolu22325

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
3.roč.AJN,VLA,PRV3,1,1
2.roč.ANJ,2,
5.roč.INF,TSV,TECH1,2,1
6.roč.TSV-D,TECH2,1
7.roč.INF,HUV,TSV-D,CHEM,NEJ1,1,2,2,2
8.roč.INF,CHEM,NEJ,TECH1,1,1,1
9.roč.CHEM,INF,NEJ2,1,2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávania a školenia:

- Metodický seminár k vyučovaniu prvouky

- Školenie BOZP

- Preškolenie Prvej pomoci

- Integrácia žiakov - príprava IVVP

- Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí

- Aktivizujúce metódy vo výchove

- Digitalizácia učebných materiálov

- Myšlienkové mapy

- Základný kurz Hejného vyučovacej metódy matematiky pre 1.stupeň

- Nové trendy v tvorbe didaktických testov

- Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

-Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami

-Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
   
1.kvalifikačná skúška94
2.kvalifikačná skúška10
štúdium školského manažmentu30
špecializačné inovačné štúdium1 
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
funkčné inovačné20
vysokoškolské pedagogické140
aktualizačné vzdelávanie 144
rozširujúce pedagogické10
adaptačné vzdelávanie4 
jazyková škola AJ11

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V školskom roku 2017/2018 sme sa zúčastnili geografickej olympiády, matematickej pytagoriády, dejepisnej olympiády. Zapojili sme sa tiež do speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Výtvarné súťaže: časopis Slniečko, časopis Ochranárik,

časopis Vrabček - štyria žiaci 2.ročníka mali uverejnené kresby vo februárovom čísle.

Maľujeme s primalexom - žiačka 2. ročníka bola ocenená za kresbu.

Medzi tradičné súťaže patria Hviezdoslavov Kubín, medzinárodná j súťaž Matematický klokan a Súťaž o poľovníctve.

Naši žiaci sa zapojili i do športových súťaží na okresnej úrovni: Malý futbal,Kinderiáda, Flórbal .


Názov súťažePočet žiakov v školskom koleokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Geografická olympiáda12úspešní riešitelia 2 žiaci   
Matematická pytagoriáda35úspešní riešitelia 2 žiaci   
Dejepisná olympiáda15úspešní riešitelia 3 žiačky1 žiačka  
Hviezdoslavov Kubín391- účasť   
Matematický klokan57  3 úspešní riešitelia 
Malý futbal Jednota104.miesto   
Kinderiáda62.miesto- beh na 60m   
florbal10 žiakov3.miesto- obvodové kolo   
Slávik Slovenska12 žiakov1 žiačka účasť   
Poľovnícka súťaž     
      
Poľovnícka súťaž 3účasť   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom:

Testovanie -T9

Testovanie - T5

Lyžiarsky výcvik v Žiarskej doline - hotel Spojár - žiaci 7. ročníka

2 krát branný kurz + účelové cvičenie v prírode/roč. 5.-9.,/

Didaktické hry /roč.1.-4./

Plavecký výcvik 4. ročníka - Plaváreň Liptovský Mikuláš

Škola v prírode - Chata Kožiar -Žiarska dolina - žiaci 4.-9.roč.

Skupinová terapia - žiaci 8.roč.(odborníci s CPPaP LM)

Exkurzie:

Návšteva v okresnej knižnici (2. 3.,4., 6. 5.roč.)

Burza stredných škôl - Dom Kultúry LM ( 9. a 8.ročník)

Čistička odpadových vôd LM 6.,7.,8.a 9.roč.

Deń otvorených dverí:

SOŠ polytechnická -DOD 8. a 9.roč.

SOŠ stavebná LM

SOŠ elektrotechnická LH

OA Lipt. Mikuláš,Gymnázium Lipt. Mikuláš

Múzeum Janka Kráľa Lipt. Mikuláš - 8.roč.

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva L.M.- 5.a6.roč.

Vietnam - brána do Indočíny- DK Liptovský Mikuláš 5.-9.roč.

Turistické vychádzky - 6. a 8. roč.

Výlety :

Aquapark Tatralandia Lipt. Mikuláš 6.. a 8. roč.

Aguapark Tatralandia - všetci účastníci Školy v prírode

ZOO Lešná- žiaci 2. stupeň

Bratislava - 4. roč.

Výchovné koncerty, prednášky:

Finančná gramotnosť - VK

Báť sa či nebáť - prednáška- sexuálna výchova 9.roč.

Ohrozenie detí vo virtuálnom svete - prednáška - 5.-9.roč.

Coco - filmové predstavenie - všetci žiaci

Výchovný koncert - ZUŠ Lipt. Mikuláš 5.-9.roč.

Historický šerm

Beseda o poľovníctve - 5. a 6. roč.

Iné aktivity:

Deň knižníc (24.10.) - celonárodné čítanie - Čítajme spolu

V školskom roku 2017/2018 sme zorganizovali viaceré zaujímavé akcie - ako výchovné koncerty a divadelné predstavenia pre našich žiakov,

Čítajme spolu a s porozumením - žiaci 1.stupňa - zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti

Vianočné besiedky s podávaním vianočnej kapustnice 22.12.2017

Fašiangový karneval v školskej telocvični - 1.stupeň

Deň Zeme - aktivity na školskom dvore

Vianočná Burza (7.12.2017) - decembrová tradícia našej školy už 15. rok.

Rodičovský ples sme zorganizovali v spolupráci s Radou rodičov .Bol to v poradí už 14. ples - 03.02.2018

Deň Matiek - máj 2018 - slávnostný program pre mamy a staré mamy

V školskom roku 2017/2018 členovia žurnalistického krúžku vydali 2 čísla školského časopisu Bocianik, zo života našej školy, pod vedením p. uč. Veroniky Lanovcovej.

Deň detí - 31.5.2018 - filmové predstavenie v Aple Cinema LM + porcia výborného gulášu - vďaka pánovi starostovi obce Svätý Kríž Vladimírovi Feketíkovi.

Súťažné dopoludne venované 25.výročiu vzniku SR náučno - súťažné podujatie - v mesiaci apríli

Noc v škole - jún 2018. Pre žiakov 1.stupňa tradične v júni pripravujeme tematicky zameranú noc. V tomto školskom roku to bolo už po 13. krát. Tohtoročná téma bola: Vojaci

Príprava výrobkov na Vianočnú burzu a ich prezentácie

Vystúpenia žiakov:

Deň matiek

Úcta k starším - program pre obec Svätý Kríž a Lazisko

Rodičovský ples

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé

INFOVEK - zameraný na využívanie informačno - komunikačných technológií v škole

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE- akcie, ktoré podporujú telesné aj duševné zdravie našich žiakov.Medzi podujatia, ktoré rozvíjajú telesnú zdatnosť a zdravý vývin môžeme zahrnúť: plavecký výcvik (žiaci 4.ročníka), turisticko-geografický krúžok, exkurzie, výlety, pobyt v aqua parku Tatralandia. lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.roč. a 3.roč.V Žiarskej doline.

RECYKLO HRY

Šiesty rok sme zapojení do školského recyklačného programu, v rámci ktorého so žiakmi zbierame elektroodpad

aj baterky

Krátkodobé

Deň narcisov - v rámci tohto dňa sa uskutočnila finančná zbierka medzi žiakmi a učiteľmi

ktorá bola zaslaná Lige proti rakovine

Tehlička pre Afriku - finančná zbierka na podporu rozvojových krajín

Červené stužky - celoslovenská kampaň

Hodina deťom - celoslovenská kampaň - verejná zbierka

NÁRODNÉ PROJEKTY:

Projekt COMDI

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelanie - pomoc žiakom pri voľbe povolania - cieľom je využívanie inovatívnych metód a foriem výučby, ďalej ako pripraviť

žiakov na rozhodnutie o budúcom štúdiu, na vykonávanie kvalifikovanej práce vo zvolených odboroch

E - TESTOVANIE

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania. Projekt trval do 30.11.2015, ale naďalej spolupracujeme s NÚCEM - om v aktívnom využívaní systému e-Test- elektronické školské testy z vybraných predmetov.

DIGITALIZÁCIA VYUČOVACIEHO PROCESU

V rámci všetkých týchto projektov sme získali pre školu a škôlku 3 interaktívne tabule s dataprojektormi

20 tabletov, 2 noteboky, jeden počítač. Okrem toho ped .zamestnanci zapojení do týchto projektov sa zúťastňujú bezplatne odborných vzdelávaní.

ZELENÁ ŠKOLA

V školskom roku 2014/2015 sme sa prihlásili do národného projektu Zelená škola.

Cieľom našej účasti na tomto projekte je separovanie odpadu, ale hlavne naučiť žiakov

tejto životnej zručnosti, aby sa aj neskôr v dospelosti správali zodpovedne voči životnému

prostrediu.Za zrealizované aktivity v tomto projekte sme obdržali medzinárodný certifikát Zelená škola

V tomto projekte naďalej úspešne pokračujeme.

MOJA PRVÁ ŠKOLA - KOZMIX

zapojenie do projektu - máj 2016, pokračoval celý školský rok 2017/2018.

Tento projekt podporuje zavádzanie inovácií v oblasti vzdelávania. Poskytuje moderné vzdelávacie materiály pre pedagógov 1. stupňa základných škôl. Inšpiruje učiteľov vo využívaní nových technológií, sprístupňuje moderné učebné materiály, poskytuje bezplatnú metodickú podporu zapojenej škole.

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE SVÄTÝ KRÍŽ ÚSPEŠNEJŠÍ

zapojenie do projektu od 1.1.2018 - z fondu EU sme získali finančné prostriedky na mzdy pre dvoch asistentov učiteľa, na obdobie 3 rokov, ktorí pomáhajú učiteľom na vyučovacej hodine pri vzdelávaní žiakov s poruchami učenia.

PROJEKTY V ŠJ:

- Školské ovocie (ovocie 1x do týždňa - prispieva SR a EU)

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 06.04.2016

Druh inšpekcie: Tematická

Predmet školskej inšpekcie:

Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka v základnej škole

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

1) Priestory školy

Škola sídli v jednoposchodovej budove, ktorá sa skladá zo staršej časti a novšej časti. V súčasnej dobe

už využívame nové priestory, ktoré vznikli prístavbou v rámci rekonštrukcie školy z európskych fondov.

Máme 9 kmeňových tried, 1 poloodbornú učebňu výtavrnej výchovy.Chýba nám telocvičňa. Najväčšia trieda na škole je posledných 26 rokov využívaná ako minitelocvičňa.V priestoroch školy je zriadená ako odborná učebňa školská kuchynka a učebňa IKT(počítačová učebňa) a jazyková učebňa . V nových priestoroch, v prístavbe, sme zriadili aj školskú knižnicu a priestory pre ŠKD.

Školské dielne pre výučbu techniky sú umiestnené v suteréne budovy Materskej školy vo Svätom Kríži.

V roku 2017 zriaďovateľ - obec Svätý Kríž - podal projekt na zriadenie odborných učební na technické práce, chémiu

a biológiu. V prípade úspešnosti projektu by sa školské dielne zriadili v priestoroch bývalej školskej kotolne.

Zakúpili sme:

- elektrický sporák

- skartovačku

- stolík do triedy

- písací stôl do zborovne

- stolík na notebook

- skriňa na spisy do riaditeľne

- notebooky 3 ks

- vozík na smetné koše

Zrekonštruovali sme:

- cvičnú kuchynku

- kuchynskú linku v cvičnej kuchynke

- nádvorie a parkovisko

- podlahu v dvoch triedach

Od decembra 2014 máme ekologické vykurovanie školy aj škôlky . Súkromný investor Kapital Lehotsky

postavil novú modernú kotolňu na drevenú štiepku.

Súčasťou školy je pomerne veľký areál s altánkom, pieskoviskom. a Body workom

Koncom júna 2018 bolo dokončené multifunkčné ihrisko, ktoré nám postavila obec, vďaka pánovi starostovi Vladimírovi Feketíkovi a podpore celého obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži

Vďaka projektu Tesco sme skrášlili okolie školy novými drevinami, oddychovou zónou a

vyvýšenými záhonmi

2/zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

Škola je dobre vybavená učebnými pomôckmi a didaktickou technikou. V každej triede máme interaktívnu tabuľu s dataprojektorom a notebookom.

V rámci možností sa každý rok snažíme kabinety jednotlivých predmetov dopĺňať novými učebnými pomôckami.

V tomto školskom roku sme zakúpili:

- učebné pomôcky na telesnú výchovu - žinenky, kriketové loptičky,volejbalové lopty

- didaktický softvér do počítača pre deti so ŠVVP

- didaktické pomôcky- :

- novú školskú tabuľu

- labirint

- magnetickú podložku

- mapy

- počítačový program ALFÍK na interaktívnu tabuľu

- vybrané slová

- zlomky

- dopravné značky

Naďalej dopĺňame knižničný fond žiackej knižnice v oblasti krásnej a náučnej literatúry - predovšetkým od súčasných autorov, súčasnú detskú literatúru a najnovšie encyklopédie.

Zároveň zakupujeme aj odbornú litaratúru do učiteľskej knižnice.

3/ potreby a pripravované plány

- vytvoriť v priestoroch školy čitateľské kútiky

- zrekonštruovať predné schodište

- zrekonštuovať zadné vchodové dvere

- zrekonštruovať zábradlie na zadnom schodišti

Materská škola

-zakúpili sme nové šatňové skrinky

- nové lavičky

- novú tlačiareň

- didaktické pomôcky

- koberec na hranie

- stavebnice, bludisko

- pieskovisko

- položil sa nový trávnatý koberec

- urobil sa chodník aj s obrubníkmi okolo budovy MŠ

Potreby pre budúcnosť MŠ

- vybavenie školského dvora hracími prvkami pre deti

- vybudovanie asfaltovej plochy pre dopravné ihrisko

- vybaviť dopravné ihhrisko potrebnými pomôckami - značky, kolobežky, bycikle

Školská jedáleň

Snažíme sa, aby sa školská jedáleň dostala na štandardnú úroveň.

Zaviedli sme vzduchotechniku na odsávanie pár a celé zariadenie kuchyne prešlo rekonštrukciu,

vrátane nerezového vydávacieho pultu, nerezových stolov , odkladacích skriniek a umývačky riadu.

Podľa možností a za podpory zriaďovateľa obecného úradu Svätý Kríž, každým rokom sa vylepšuje jej funkčnosť,

z hľadiska bezpečnosti i materiálneho vybavenia.

- Vymaľovanie priestorov kuchyne aj jedálne

- kuchyňa má konvektomat na prípravu jedál

-vymenili sme hrdzavé radiátory a pripojili sme ich k systému vykurovania

- na príkaz RÚVZ sme dali vyrobiť nové pracovné dosky

Potreby pre budúcnosť do ŠJ

- zakúpenie novej škrabky na zemiaky

- rekonštrukcia obloženia kuchyne keramickými obkladačkami

- rekonštrukcia podlahy v ŠJ

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

- prenesené kompetencie - 399 763 € z toho :

mzdy a odvody 333 634 €

prevádzka: 66 129 €

z toho:

energie - 11 469,91

učebné pomôcky - 2 685,82

vzdelávanie učiteľov - 1 151€

- originálne kompetencie - 131 000 €

- sociálny fond - 1 783,53 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

4.167 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

. Príspevok na ŠKD:1 647,0 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Asistent učiteľa: 9.224 € + 15 686,62 € (asistenti z projektu EU)

Za obdobie 9/2017 - 8/2018 olo dochádzajúcim žiakom žiakom na dopravnom vyplatené

6 714,42 €

Na školu v prírode: pridelený príspevok spolu pre 11 žiakov=1100 € (1 osoba /100€ )

ŠvP sa zúčastnilo 11 žiakov, pričom na osobu bolo použitých plných 100 € príspevku (ubytovanie,strava vrátane pitného režimu,cesta, výlet do Tatralandie. Zvyšné prostriedky 0,76 cent boli vrátené .

Na lyžiarsky výcvik: pridelený príspevok spolu pre 14 žiakov = 2100€ (1 osoba/150€ )

Lyžisrskeho sa zúčastnlo 14 žiakov, pričom celkové náklady na realizáciu LV činili 1936,20. Pridelené prostriedky boli použité na úhradu cestovného, zapožičanie lyžiarskej výstroje, na úhradu skipasov a na stravu a ubytovanie

v rekreačnom zariadení Hotel Spojár. Zostatok bol vrátený vo výške 163,80 €.

Vzdelávacie poukazy: za obdobie 9/2017 - 8/2018 bolo pridelených 4 224, 0 €, ktoré

boli použité na vyplatenie odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie záujmových útvarov a pomôcok

pre skvalitnenie záujmovej výchovy.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA

Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli veku primerané rozvinuté kľúčové kompetencie:

zmysluplné základné vedomosti, komunikačné spôsobilosti, matematickú gramootnosť, gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti, spôsobilosť učiť sa, riešiť problémy,

získavať osobné, sociálne a občianske spôsobilosti.

Ciele školy vychádzajú z platých, základných pedagogických dokumentov ŠVP,učebných osnov, vzdelávacích

štandardov, filozofie školy, strategických zámerov školy,vlastnej koncepcie vedenia školy.

1.Skvalitniť výuku:

- prípravou žiakov 9. ročníka na vedomostné testovanie T9

- prípravou žiakov 5. ročníka na Testovanie 5

- využívať v čo najväčšej miere moderné vyučovacie metódy a formy- najmä projektové vyučovanie

- zdravotne znevýhodnených žiakov vzdelávať pod individuálnym vedením školským špeciálnym pedagógom ,

za podpory CPPPaP v Lipt. Mikuláši

- zdravotne znevýhodneným žiakom s poruchami učenia poskytnúť pomoc asistenta učiteľa na vyučovacích hodinách

2. Pokračovať v kvalitnej spolupráci ZŠ s MŠ

- pri príprave predškolákov do 1.ročníka

- záujmový krúžok - Dobré uško - špeciálny pedagóg-zlepšenie koncentrácie a výslovnosti predškolákov

- pri zápise do 1.roč.

- návštevou končiaceho ročníka MŠ v triede prvákov

- pripravovaním spoločných aktivít - kultúrne podujatia, škola v prírode,výchovné koncerty

Vianočná burza

3. Posiľnovať zdravý fyzický vývoj žiakov a športové aktivity :

- Organizovať LVK v 3. a 7. roč.

- Organizovať plavecký výcvik vo 4. ročníku

- Organizovať pobyt žiakov v škole v prírode

- Organizovať činnosti športových krúžkov v mimovyučovacom čase

- Organizovať celodenné turistické vychádzky do prírody

- Organizovať návštevu Tatralandie

- Organizovať aktivity ku Dňu jablka, ku Dňu mlieka

- pestovať návyky starostlivosti o poriadok a čistotu prostredia -udržiavanie poriadku

- dodržiavať hygienu, kultúru stolovania

- dodržiavať pitný režim

4. Vytvárať pozitívny obraz školy na verejnosti:

- Prezentovaním tvorivosti a talentu detí na slávnostnej akadémii ku Dňu matirek

- Vydávaním školského časopisu Bocianik

- Aktívnou spoluprácou so zriaďovateľom, Radou školy, Radou rodičov

- Organizovaním Vianočnej burzy

- Organizovaním Rodičovského plesu

- Pripraviť program ku Dňu úcty k starším

- Zúčastňovať sa súťaží a olympiád s nadanými žiakmi

5. Posiľňovať a rozvíjať environmentálne cítenie žiakov

- Pokračovať v projekte recyklohry

- Pri príležitosti Dňa zeme organizovať čistenie obce Svätý Kríž

- Pokračovať v separovaní odpadu na škole

- Pokračovať v projekte Zelená škola

- Skrášľovať areál školy, vytvoriť oddychové zóny v areáli školy.

Ďalšie dlhodobé koncepčné ciele školy

Práca s PC - formou vyučovacieho predmetu informatika a informatická výchova a záujmového útvaru - počítačového krúžku.. Informačno-komunikačné technológie /IKT/ využívali vyučujúci na vyučovacích hodinách realizovaných v PC učebni. Pedagogickí zamestnanci absolvovali vzdelávanie v oblasti ITK. Vo svojej príprave na hodinu využívali virtuálnu knižnicu, datakabinet, program Alf a tablety.

Rozvoj športu - realizácia:hodín telesnej výchovy, športové záujmové útvary na škole, účasť na športových podujatiach v rámci školy a obce /futbal/ účasť na športových súťažiach v rámci okresu. Všetky triedy školy sa zúčastnili celodenných jesenných turistických vychádzok do prírody, 2 krát účelového cvičenia v prírode, 1 krát didaktické hry. Žiaci 3. a 7.roč. absolvovali lyžiarsky výcvik. V rámci Školy v prírode absolvovali v šetky triedy na 2.stupni celodenný výlet do aqua parku Tatralandia.

Rozvoj kultúry - príprava kultúrnych programov na rôzne podujatia -výročné členské schôdze v obci, Deň matiek, program na rodičovský ples, návšteva divadelných predstavení a výchovných koncertov .

Návšteva Okresnej knižnice a Galérie P.M.Bohúňa.

Environmentálna výchova - realizovaná formou prierezovej témy začlenenej do jednotlivých vyučovacích predmetov.učebných osnov, formou záujmových útvarov /prírodovedný krúžok,turistický krúžok/. Pokračujeme v zbere druhotných surovín - papier, obaly z nápojov, triedime odpad. Zbierame šípky, pomarančovú kôru a liečivé rastliny.V rámci Dňa Zeme čistíme verejné priestranstvá v obci Svätý Kríž. Už tretí rok sme zapojení do medzinárodného projektu Zelená škola. Zapojení sme aj do projektu RECYKLOHRY, v rámci ktorého zbierame elektroodpad.

Humanizácia vo vyučovacom procese - cieľ sa plnil pomocou nasledovných foriem: neustály kontakt s rodičmi , schránka dôvery, práca žiackeho parlamentu, ktorý pracoval na škole pod vedením pani učiteľky Viery Blaškovej. Spolupráca školy s odborníkmi - špeciálnymi pedagógmi, psychológmi z Centra pedagogickopsychologického poradenstva. Cieľom bola eliminácia negatívnych javov v správaní žiakov /hlavne šikanovania./ a prevencia drogových závislostí.

Vytváraním pozitívnej klímy na vyučovacích hodinách sa snažíme vytvárať bezpečné prostredie

pre našich žiakov.

Kladným momentom je účasť asistentov učiteľa na vyučovscom procese, od januára 2018 pribudli dvaja asistenti učiteľa na plný úväzok, ktorí sú financovaní z projektu európskeho fondu. Názov projektu:!" V základnej škole Svätý Kríž úspešnejší".

Žiaci 1. aj 2.stupňa sa zapájajú do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN.

So žiakmi 1. stupňa uskutočnili vyučujúce Týždeň hlasného čítania, na 2. stupni sa uskutočnil Maratón hlasného čítania. Žiaci prispievajú svojimi literárnymi dielkami do školského časopisu Bocianik.

Knižničný fond /hlavne fond žiackej knižnice/ rozširujeme o nové zaujímavé tituly. Tradične vždy na konci školského roka sú žiaci odmenení za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a za reprezentáciu školy hodnotnou knihou. Knižné odmeny pre žiakov zakupuje rodičovské zduženie pri základnej škole.V tejto tradícii budeme i naďalej pokračovať.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

-vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

- neustála snaha zvyšovať kvalifikovanosť pedagogického kolektívu

-individuálna integrácia žiakov so ŠVVP a starostlivosť o nich

-rozvoj zručností IKT

-budovanie tradície školy

- rozvoj jazykovej komunikácie v anglickom jazyku od 1.ročníka

- jazyková učebňa

- typ rodinnej školy

- zriadenie školskej knižnice

- široká ponuka záujmových útvarov

- rozširenie školy o nové priestory, rekonštrukcia interiéru

- dochádzka žiakov do školy - nevyskytuje sa žiaden prípad záškoláctva

- spolupráca s rodičmi aj so zriaďovateľom

- angažovanosť školy pri prezentácii obce

- školský špeciálny pedagóg pre individuálnu prácu so žiakmi s poruchami učenia

- zrekonštruované sociálne zariadenia v ZŠ aj MŠ

- vykurovanie budovy ZŠ aj MŠ kotolňou na štiepku

- zapojenia sa do národných projektov

- Celoslovenské testovanie KOMPARO

- vybavenie tried interaktívnou technikou

- asistenti učiteľa

- bezpečné prostredie

- dobré medziľudské vzťahy na pracovisku

- kvalifikovaný tím zanietených pedagogických zamestnancov so snahou angažovať sa v aktivitách

prospešných žiakom školy

- zrekonštruované parkovisko

- zrekonštruovaná školská kuchynka

DOBRÉ VÝSLEDKY:

1. Prehlbovanie jazykových a komunikačných schopností:

- vyučovanie AJ od 1.ročníka

- zvýšená hodinová dotácia AJ vo vyšších ročníkoch

- podpora činnosti školskej knižnice

- prezentácia žiakov na verejnosti - program na Deň matiek,ˇDeň úcty k starším,Web stránka školy,Školský časopis Bocianik

2.Environmentálne výchova

-výchova k ochrane životného prostredia

- Zelená škola-medzinárodný projekt

-separovanie odpadu

-Projekt Recyklohry- zbieranie elektroodpadu

- výlety do prírody

-Deň Zeme - čistenie okolia školy a obce,

-

3.Regionálna výchova

- turistické vychádzky zamerané na poznávanie okolitej prírody

- poznávanie regiónu, prostr. vychádzok, zhotovovanie projektov

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- chýbajúca telocvičňa

- slabá motivácia žiakov k učeniu

- slabá úroveň čítania s porozumením

- neuspokojivá úroveň vedomostí, ktorá vyplýva z nedostatočnej domácej prípravy žiakov

- pokles záujmu rodičov a žiakov o lepšie vzdelávacie výsledky vo vyšších ročníkoch

- nedôsledné dodržiavanie školského poriadku zo strany žiakov a ich rodičov

- nedostatok priestorov pre odborné učebne a umiestnenie pomôcok

Návrh opatrení

- individuálne konzultácie, doučovanie pre slaboprospievajúcich žiakov

- poradenstvo pre rodičov žiakov so špecifickými poruchami učenia

- dôsledné dodržiavanie školského poriadku a využívanie sankcií za priestupky

- motivovať žiakov k lepším výsledkom používaním moderných vyučovacích metód (napr. projektové vyučovanie) a naučiť žiakov učiť sa

Zahrnúť do všetkých vyučovacích predmetov úlohy na zlepšenie čítania s porozumením, spolupracovať s odborníkmi na poruchy učenia, pôsobiť na rodičov a žiakov s cieľom zlepšiť správanie a domácu prípravu,

V spolupráci s odborníkmi s CCCaP riešiť zhoršujúce sa vzťahy medzi žiakmi v niektorých triedach.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

školaučebný odborpočet
Gymnázium M.M.Hodžu4 ročné2 žiačky
Bilinquálne evanj.gymnázium5. ročné1 žiačka
Hotelová akadémia-prac.market.,obchod.prac.masérka4 žiačky
Letecko- technická školalet.mechanik1 žiak
SOŠO Ružomberokkozmetička1 žiačka
Obchodná akadémia LMobchodná akadémia1 žiak
SOŠ drev. a les. Lipt. Hrádokoperátor drev. a náb.výroby3 žiaci
SOŠ stavebná LMstaviteľstvo1 žiak
SOŠ elektrotech.LHinfor. a sieťové tech.1 žiak
 mech. počit.sietí1 žiak
3. ročné odbory  
SOŠ stavebná LMstrojný mechanik3 žiaci
 inštalatér1 žiak
Hotelová akadémiaaranžér1 žiačka

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V škole sú vytvorené vhodné psychohygienické podmienky pre výchovno-vzdelávací proces .Zavedenie prestávok a začiatku vyučovania je u nás determinovaný a v istom zmysle obmedzený autobusovými spojmi, ktorými k nám dochádzajú žiaci z troch okolitých obcí. Ukončenie dopoludňajšieho vyučovania je stanovené tak, aby žiaci dochádzajúci z Gálovian a z Liptovského Mikuláša stíhali na autobusové spojenie o 12, 50 a zároveň aby bola dodržaná 30 - minútová obedňajšia prestávka pre žiakov, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie ,alebo krúžkovú činnosť.

Naši žiaci majú vytvorené útulné , kultúrne a estetické prostredie, v ktorom všetci zamestnanci dodržiavajú psychohygienické pravidlá voči nim.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Šikovná gazdinká10 Mgr. Iveta Blanárová
Angličtina pre predškolákov 12 Mgr. Ľubica Tomčíková
Futbal, florba lmladší žiaci23 Mgr. Luboš Letovanec
Futbal ,florbal starší žiaci21 Mgr. Luboš Letovanec
Geografický11 Mgr. Ľubica Norisová
Kondičné cvičenia15 Mgr. Luboš Letovanec
Mladý zdravotník20 Mgr. Soňa Zvarová
Rozvoj jazykovej tvorivosti I.sk12 Mgr.Viera Blašková
Rozvoj matem. tvorivosti I.sk11 Mgr.Ľubica Norisová
Žurnalistický24 Mgr.Veronika Lanovcová
Výtvarná tvorivosť 1.-4.roč.11 Mgr. Lenka Semanová
Filipko v knižnici8 Mgr. Slávka Hričáková
Výtvarná tvorivosť 5.-7.roč.13 Mgr.Lenka Semanová
Kozmix - stroj na jednotky16 Mgr. Slávka Hričáková
Krúžok šikovných rúk12 Katarína Dobáková
Šikovné ruky7 Mgr. Iveta Blanárová
Geografický8 Mgr. Eva Urbanovičová
Rozvoj matemat. tvorivosti II.sk10 Mgr. Ľubica Norisová
Rozvoj jazykovej tvorivosti II.sk9 Mgr. Viera Blašková
Dobré uško MŠ10 Mgr. Ľubica Slačková
Dobré uško 1. stupeň15 Mgr. Ľubica Slačková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Význam spolupráce s rodičovskou verejnosťouje jedným z kľúčových ukazovateľov kvality školy

Realizuje sa formou :

- plenárnych celoškolských rodičovdkých združení

- triednych rodičovských schôdzí

- individuálnymi pohovormi /konzultáciami / v rámci celej školy, s možnosťou využitia konzultácie

s vyučujúcimi všetkých predmetov , podľa potreby a uváženia rodičov

- individuálnych konzultácií na základe pozvania rodiča triednym učiteľom, alebo riaditeľom školy

-v prípade nutnosti zvolávame i moriadne triedne rodičovské združenia

- mailovou komunikáciou

Oznámenia a informácie rodičom sa realizujú prostredníctvom:

- žiackej knižky

- zverejnením na webovej stránke školy

- prostredníctvom internetovej žiackej knižky

- prostredníctvom školského časopisu Bocianik

- osobitnými listami prostredníctvom žiakov

- vyhlasovaním v obecnom rozhlase

- mailom

V spolupráci s Radou školy a hlavne Radou rodičov sa nám podarilio zabezpečiť po organizačnej aj finančnej stránke nasledovné podujatia: Deň detí a Vianočné besiedky, Odmeny pre žiakov, ktorí dosiahli výborné výchovno-vyučovacie výsledky na konci šk. roka, 15.Vianočnú burzu a 14. Rodičovský ples, príspevok na výlet pre žiakov 9.ročníka a plavecký výcvik pre žiakov 4. roč.,zabezpečenie dopravy žiakov do školy v prírode a späť,

tiež refundovanie dopravy žiakov na kultúrne podujatia mimo našej obce.

V rámci Dňa detí naši žiaci navštívili filmové predstavenie v Aple Cinema LM, toto podujatie aj s dopravou plne hradila Rada rodičov. Rada rodičov tradične - každý rok uhrádza sadu predpísaných písaniek pre žiakov zapísaných do

1. ročníka našej školy.

Rodičovské združenie našej školy je zaregistrované ako občianske združenie a je príjimateľom 2% dane.

Získané financie sa využívajú pre potreby školy a žiakov, rodičovské združenie takto podporuje mnohé aktivity školy.

Spolupráca školy s rodičovským združením je na veľmi dobrej úrovni. tvoria ju ochotní rodičia, ktorí chcú škole pomôcť. V neposlednom rade treba spomenúť ochotu a pomoc ostatných rodičov v rámci našej tradičnej Vianočnej burzy, kedy nám posielajú už zhotovené výrobky alebo upečené zákusky,

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracovala v školskom roku 2017/2018 s daľšími inštitúciami:

A.. Spolupráca s obecnými úradmi Svätý Kríž, Lazisko, Galovany ,Gôtovany

- pri organizovaní Rodičovského plesu

- Rozlúčka deviatakov na obecnom úrade vo Svätom Kríži

- Deň Detí s podporou starostu obce

- Mikuláš pre deti z obce - príprava programu, účasť pedagógov

- Eko Deň

B. Spolupráca s Okresnou knižnicou v Lipt. Mikuláši

- besedy o knihe

- pasovanie za čitateľa

C.Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou v Lipt. Mikuláši (CPPPaP)

spolupráca na odbornej pedagogicko-psychologickej úrovni, v rámci pomoci našim žiakom s poruchami učenia a správania

- prednášky pre žiakov - sociálno-patologické javy

- prednášky pre učiteľov

- odborné vyšetrenia žiakov

D. Krajský školský úrad Žilina

odborná a metodická pomoc

Prezentácia školy :

- programom ku Dňu matiek

- účasťou žiakov na verejných podujatiach

- program ku Dňu úcty k starším

- webová stránka školy

- účasť na podujatiach organizovaných obcou

- čistenie verejných priestranstiev v rámci Dňa Zeme

. časopis Bocianik

- zber elektroodpadu

- zber papiera

Záver

Vypracoval: Mgr. Ružena Uhelová

V Svätom Kríži, 27. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.08.2018

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Svätý Kríž 184

V zmysle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. zo dňa 16. decembra 2005

bola správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

prerokovaná a vzatá na vedomie dňa: 03.10.2018

Vyjadrenie k predloženej správe:

Rada školy prerokovala a shválila správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk.rok 2017/2018 bez pripomienok na svojom zasadnutí dňa 03.10.2018 .

Vo Svätom Kríži dňa 03.10.2018

Predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184: Ing. Peter Slačka:

Schválenie zriaďovateľom školy

Vyjadrenie zriaďovateľa:

OBEC SVÄTÝ KRÍŽ, 032 11 Svätý Kríž

V zmysle § 3 odst.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z. zo dňa 16. decembra 2005

bola správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 (ďalej

len správa ) po prerokovaní na zasadnutí Rady školy pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž 184 predložená

zriaďovateľovi.

Obec Svätý Kríž v zastúpení Vladimírom Feketíkom predloženú správu

S C H V A Ľ U J E

Vo Svätom Kríži dňa 23.10.2018 Vladimír Feketík

starosta obce Svätý Kríž