• Oznámenie zamestnancom obce

     Vzhľadom na novú povinnosť hlavného kontrolóra obce v zmysle Š 10 ods.4 zákona č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenia na protispoločenskú činnosť na úrovni obce a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako zamestnanci máte možnosť oznamovať nasledovne:

     • poštou alebo osobne do podateľne obce: Obec Svätý Kríž, Svätý Kríž 152, 032 11 Svätý Kríž s uvedením koncového adresáta — zodpovednú osobu,  ktorou je hlavný kontrolór

     v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať — oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019

     1. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
     2. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

     Oznamovateľ má právo spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti podať žiadosť o poskytnutie ochrany.

     Podrobnosti sú uvedené v Smernici, ktorou sa upravujú podrobnosti podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v obci Svätý Kríž, ktorá je prístupná na každom pracovisku obce: Obecný úrad Svätý Kríž, ZS s MŠ Svätý Kríž a na webovom sídle obce a ZŠ s MŠ Svätý Kríž.

     Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo orgánom činným v trestnom konaní nie je vyššie uvedeným postupom dotknutá.

     V Svätom Kríži dňa 17.04.2019