• Školský špeciálny pedagóg

    •                                                                    

                                                                                          

     Mgr. Ľubica Slačková

      

     Úloha školského špeciálneho pedagóga

     Ako školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľam na výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením na našej základnej škole. Po dôkladnom preštudovaní zdravotnej dokumentácie našich integrovaných žiakov sa snažíme v spolupráci s učiteľmi našej školy i príslušným poradenským zariadením vytvoriť optimálne podmienky na výchovu a vzdelávanie. Všetci spolu v kolektíve (máme veľmi dobré kolegiálne vzťahy) sa podieľame na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. Vo vyučovacom procese poskytujem žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické služby. Poskytujem podľa potreby priebežne i konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy, či rodičom žiaka. Veľmi úzko spolupracujem s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko –psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi. Na základe odporúčania poradenského zariadenie sa naše integrované deti môžu vzdelávať formou integrácie – začlenenia.

      

      

     Spôsob práce školského špeciálneho pedagóga

     Najradšej pracujem so žiakmi individuálne. Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia je veľmi efektívna a je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Aj moje reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity:

     - techniku čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií, rozvoj koncentrácie a pamäti ... Niekedy však pracujem aj v skupine. Pre deti je to príjemné spestrenie a ukážu sa tu aj niektoré povahové črty a schopnosť spolupracovať so spolužiakmi, či vekovo odlišnými žiakmi . Získavam takto cenné informácie z osobnosti dieťaťa, ktoré niekedy využijem pri motivovaní dieťaťa i rodičov.

      

      

     Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga

     Priestory:

     • špeciálno-pedagogická učebňa vybavená manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi pomôckami. Priestory máme spoločné so Školskou knižnicou, ale je to príjemná a vyhovujúca učebňa, kde sú žiaci obklopení literatúrou a môžu si tak formovať vzťah k čítaniu, čo je nakoniec aj mojím cieľom.

      

     Pomôcky:

     • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností ...), hry na rozvoj pamäti i pozornosti, bzučiak a tvrdé a mäkké kocky, pexesá a karty, obrázky na rozvoj anglických i nemeckých slovíčok, hry na skladanie slov a vykladanie obrázkov
     • rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku, modelovanie z plastelíny,
     • jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, nástenky s gramatickými pravidlami,
     • pomôcky zamerané na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

      

     Frekvencia cvičení

     Takmer každý náš  začlenený žiak sa ku mne ako ku špeciálnemu pedagógovi dostane približne 1-krát týždeň alebo podľa potreby aj častejšie (žiaci 1.stupňa). Žiakom 7. až 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia pomáha už len cielené doučovanie, pretože u detí po dosiahnutí 13. roku reedukačné cvičenia nenavodia požadované pozitívne zmeny – proces vnímania je ukončený. Niekedy však individuálne beriem raz za čas aj týchto žiakov, pretože potrebujú sa porozprávať a poradiť o svojich problémoch. V spolupráci s triednymi učiteľmi podľa potreby konzultujeme okruhy problémov aj s rodičmi našich integrovaných žiakov.

     4 oblasti činnosti školského špeciálneho pedagóga na našej škole

     Práca so žiakmi

     Hlavnú náplň mojej práce tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1 – 2 vyučovacích hodín týždenne. Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť. Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy (Dyscom, Tablexia). Dodržiavame zásady špeciálno-pedagogickej intervencie. Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj moje rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

     Práca s rodičmi

     Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Pravidelne som k dispozícii na každom rodičovskom združení vo svojej špeciálno – pedagogickej učebni. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

     Práca s učiteľmi

     Niekedy som poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Triednemu učiteľovi som nápomocná pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka). Pomáham často riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVVP, kedy sú plány skutočne výsledkom sedenia viacerých odborníkov.

     Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

     Koordinujem proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje svoj čas, priestor a spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP. Som sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečujem súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

     Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

     • žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
     • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
     • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia
     • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
     • žiaci s poruchami správania
     • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
     • žiaci s nadaním

      

     Najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia

     Dyslexia - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.

     Dysortografia - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

     Dysgrafia - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

     Dyskalkúlia - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.

     Dyspraxia - špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

     ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivit.