Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Vnútorný poriadok šk

Nadpis

Vnútorný poriadok školy

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca. Vnútorný poriadok dopĺňajú:.

     1.   bezpečnostné opatrenia v učebni výpočtovej techniky,

     2.   školské dielne,

3.        ŠKD

4.        bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej výchovy,

5.        v telocvični,

6.        na školskom ihrisku,

7.        pri prácach na školskom pozemku,

 

Práva žiakov

 

Dieťa, žiak  má právo na:

1. – na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí
2. – na vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku

s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania
3. – na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy
4. – používať zdravotnú službu
5. – sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov
6. – na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému         násiliu
7. – na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a žiakov
8. – v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek
9. – na výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku
10. – na výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu
11. – na jemu zrozumiteľný výklad učiva
12. – k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď
13. – na omyl
14. – na objektívne hodnotenie

15 - .na výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných   informácii
16. – na rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie. Tým však nemôže byť obmedzované toto právo a ohrozované zdravie ostatných účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu a ich právo na vzdelanie
17. – na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav
18. – na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti
19. – dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov

20. – na slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami  a záľubami

21. - na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi

 

Povinnosti žiakov

I. Príchod žiakov do školy

 

1.      Žiaci na vyučovanie prichádzajú s učebnými pomôckami vrátane cvičebného úboru tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú od 7.00 do 7.20 hod.

  1. Žiak je povinný pri vstupe do budovy prezuť sa na  chodbe pred svojou triedou do prezuviek, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám. Topánky, plášte a kabáty vešať na vešiaky pred svojou triedou, prípadne na vešiaky na to určené. Prezuvky po vyučovaní zostávajú v polici.
  2. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch s výnimkou súťaží poriadaných školou.

II. Správanie žiakov na vyučovaní

 

Žiakovi nie je povolené používať mobilné telefóny, MP3, MG a CD prehrávače a hry na vyučovaní (aj cez prestávky), nechávať ich v laviciach.                                         Mobilný telefón musia mať žiaci počas vyučovania vypnutý a uložený v aktovke.       Použiť ho môže len v naliehavých prípadoch so súhlasom a za prítomnosti vyučujúceho. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok  školy.

1.     Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.             Na vyučovaciu hodinu sa žiak pripraví cez prestávku.
2.     Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa.
3.     V čase po zvonení na vyučovaciu hodinu je žiak na svojom mieste v triede a

v tichosti očakáva vyučujúceho učiteľa.
4.     Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu. Žiak svojím správaním nesmie znemožňovať uplatňovanie práva učiť sa ostatným spolužiakom.
5.     Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
6.     Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať pri písomných prácach.
7.     Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a uvedie dôvod (po 1 týždni domáceho liečenia alebo z vážnych rodinných dôvodov). Dovolenky nie sú dôvodom na ospravedlňovanie sa žiaka, žiak si učivo musí doštudovať.
8.     Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
9.     Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.

10.    Manipulovať s oknami, svetelnými vypínačmi, elektrickými zariadeniami a didaktickou technikou  môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.

Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.

11.    Nie je dovolené nakláňať sa ponad zábradlie, sadať naň, vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere, odpadky alebo akékoľvek iné predmety.
12.    Žiakom sa v areáli školy ZAKAZUJE: prechovávanie, užívanie, predávanie

i poskytovanie návykových látok (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (včítane surovín na ich výrobu); propagovať alebo inak šíriť toxikomániu; šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia (nadávky, nebezpečné vyhrážanie, urážlivé prezývky, vydieranie, nátlak, posmech a ohováranie); propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie; hrať hazardné hry; mať zapnutý mobilný telefón a používať ho.

Ďalej sa zakazuje kĺzať po chodbách budovy školy, v zimnom období  kĺzať sa po chodníkoch a guľovať sa!!!

Žiakom sa zakazuje používanie vulgárnych výrazov cez vyučovacie hodiny, cez prestávky, mimo školy; propagovať toxikomániu aj v podobe symbolov : retiazky, tričká (aj cudzojazyčné nápisy), prívesky, nálepky atď. Zakazuje sa sadať na parapetné dosky a kryty na ohrievacích zariadeniach.
V čase vyučovania sa zakazuje žuvať žuvačku.
13.    Žiak nesmie vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky.
14.    Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť a učiteľ stratu nerieši. Ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá je potrebná na vyučovanie, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

15.   Nosiť do školy výbušniny , zábavnú pyrotechniku, nebezpečné predmety, zápalky, cigarety, alkohol, nevhodnú literatúru a iné zdravie alebo morálku ohrozujúce predmety je prísne zakázané.

16.   Na vyučovaní, osobitne na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sú žiaci povinní sa riadiť predpismi BOZP a pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.
17.   Oslovenie a pozdravy :a) žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy
                                         b) žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán - pani
18.   V čase malej prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach. Dvere miestností tried sú počas malých prestávok otvorené.
19.   Po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Cez veľkú prestávku všetci žiaci opustia triedu. Cez veľkú prestávku sa žiaci združujú na chodbe alebo na školskom dvore podľa pokynov dozorkonajúcich učiteľov.

20.   Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho triedneho učiteľa.
21.   Žiaci 1.- 4.ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov.

22. Žiakom sa prísne zakazuje hojdať sa na stoličkách v triede.

 

III. Správanie žiakov mimo školy

 

 

1.      Žiak je povinný slušne a úctivo sa správať i  v čase mimo vyučovania. Je zdvorilý voči dospelým občanom, najmä voči chorým a starším ľuďom. Uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch. Obzvlášť ohľaduplne sa správa k  občanom telesne postihnutým. Ochotne im pomáha pri nástupe a výstupe z dopravných prostriedkov a pri prechode cestných komunikácií. Slušne sa správa voči svojim spolužiakom, nebije sa, nikomu neubližuje /fyzicky ani psychicky/, chráni mladších spolužiakov a deti.

 

 

 

2.      Žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky, navštevovať veku neprimerané podujatia a zariadenia.

3.      Vo večerných hodinách, v lete po 21,00 hodine  a v zime po 20,00 hodine, sa môže žiak zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov.

4.      Navštevuje len podujatia prístupné školskej mládeži. Účasť na diskotékach, verejných 

     tanečných zábavách a podujatiach, kde sa predávajú alkoholické nápoje, je pre

     žiakov základnej školy zakázaná.

5.      Za porušenie školského poriadku sa pokladajú aj prejavy vandalizmu , ničenie

     súkromného alebo verejného majetku ( v obci ), týranie zvierat a správanie v rozpore

     so zásadami morálky.

 

IV. Odchod žiakov zo školy

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.

2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, preobujú sa na chodbe. Správajú sa disciplinovane a slušne.

 

3. Po skončení vyučovania, vo voľnom čase  majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy.

4. Žiak je povinný opustiť školu bezprostredne po vyučovaní, čo je pre dopoludňajšie vyučovanie najneskôr o 12,45 hod. Dlhšie môžu zostať v škole len žiaci, ktorí zostávajú v školskom klube detí (ŠKD), alebo po obedňajšej prestávke pokračujú v popoludňajšom vyučovaní.

5. Žiak je povinný v ŠKD dodržiavať vnútorný poriadok ŠKD.

 

6. Pri presune do školskej jedálne žiak dodržuje dopravné predpisy a nebeží.

7. V školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len počas výdaja stravy, správajú sa disciplinovane, udržujú čistotu a riadia sa pokynmi pedagogického dozoru. Veci majú zavesené a uložené na vešiakoch  v chodbe pred ŠJ.

 

8. V prípade , že žiak využíva cez prestávky alebo po skončení vyučovania oddychovú časť školského areálu – hojdačky a preliezky, správa sa mimoriadne opatrne, nehojdá sa príliš vysoko, aby nedošlo k úrazu.

 

9. Žiaci môžu oddychový areál využívať v pracovné dni  (dni školského vyučovania) do 16,00 hod.. V čase  víkendov, sviatkov a školských prázdnin nie je vstup do uvedených  priestorov dovolený. Pri porušení zákazu škola nezodpovedá za dieťa a prípadný úraz  sa nepovažuje ako školský úraz a zákonný zástupca  si nenárokuje jeho vyplatenie.

 

V. Správanie sa žiakov v školskej jedálni

 

1. Žiak má právo stravovať sa v školskom stravovacom zariadení.
2. Žiak sa v školskom stravovacom zariadení zdržiava len počas podávania stravy.
3. Do jedálne prichádza disciplinovane, bez aktovky, tú si odloží do poličky na to určenej.
4. V jedálni sa pri stole správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva sa nahlas, neničí príbory, obrusy, vybavenie školskej jedálne.
5. Žiak dodržiava pokyny pedagóga vykonávajúceho dozor, ako aj iných učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa zdržiavajú v týchto priestoroch.
6. Žiak odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, pri odchode zasunie svoju stoličku.
7. Žiak je povinný mať stravný lístok.

 

VI. Dochádzka žiakov do školy

 

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.

2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.3. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho rodič o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z 1 vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný učiteľ, ktorý je povinný informovať o tom triedneho učiteľa. Uvoľnenie z 1 vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ. Uvoľnenie na viac ako 1 deň povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov.

4. Neočakávanú neprítomnosť žiaka (napr. choroba) oznámi rodič ústne alebo písomne triednemu učiteľovi v 1. deň žiakovej neprítomnosti na vyučovaní. V deň príchodu do školy žiak predloží písomné ospravedlnenie rodiča, prípadne lekára.

5. Ak v rodine žiaka niektorý člen rodiny ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo jeho rodič bezodkladne škole.

6. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

VII. Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice

 

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. Z dôvodu informovania rodičov o prospechu a správaní žiakov, nosí žiak denne do školy žiacku knižku, udržiava ju v nepoškodenom stave. Rodičom ju dá podpísať aspoň 1-krát do týždňa. Platná je len žiacka knižka s pečiatkou školy a podpisom triedneho učiteľa.

2. Žiak šetrne zaobchádza s učebnicami, učebnými pomôckami, školským zariadením. Ak stratí učebnicu, úmyselne poškodí alebo zničí školské vybavenie, učebnice, školské potreby svoje alebo spolužiakove, uhradí vzniknutú škodu, prípadne prostredníctvom rodičov, zabezpečí ich opravu. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca.


3. Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponecháva a odovzdá ich na škole, kde ukončí školský rok.

4. Žiak je povinný oznamovať triednemu učiteľovi, pedagogickému dozoru všetky nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie pri činnosti žiakov.

 

6. Žiak chráni školský areál, neničí prírodniny, neskracuje si cestu cez trávnik a plot,

 v areáli školy nebicykluje po trávnatých plochách .

 

VIII. Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad

 

1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto. Žiak chodí do školy esteticky upravený. Zakazuje sa nosiť extravagantné, vyzývavé, rušivo pôsobiace oblečenie (priveľmi krátke sukne, nohavice, tričká s vulgárnymi nápismi – aj v cudzom jazyku, priesvitné blúzky, hlboké výstrihy). Nie je dovolené, nápadná úprava vlasov, a nápadné líčenie očí, pier, make up.

2. Zo zdravotných dôvodov sa neodporúča používať na prezutie v škole tenisky a cvičky. Odporúčame pevnú a bezpečnú obuv s pevnou pätou, nie roztrhnuté šľapky a topánky na vysokom opätku. V prípade úrazu z dôvodu nevhodnej obuvi škola nebude žiaka finančne odškodňovať.

3. Každý žiak je povinný mať v škole  uterák.

IX. Výchovné opatrenia riaditeľky školy

 

V opatreniach sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

A) POCHVALA

1. Pochvala triednym učiteľom(záznam do klasifikačného hárku)
- za výborný prospech – do priemeru 1,5
- za reprezentáciu triedy na úrovni školy
- za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v kolektíve triedy
- za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín
- za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

2. Pochvala riaditeľkou školy (diplom, vecná odmena)
- výborný prospech – 1,0
- úspešná reprezentácia školy na úrovni okresu, kraja a vyššie
- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný skutok, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou


B) OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY

1. Napomenutie triednym učiteľom(udeľuje sa ústne, za 1 – 3 zápisy)
- nenosenie si ŽK, učebných pomôcok, úboru na telesnú výchovu
- behanie po triede a po chodbách počas prestávok
- vyrušovanie počas vyučovania – vykrikovanie, jedenie, rozprávanie bez dovolenia ...
- nevhodné správanie sa voči spolužiakom
- nevhodné správanie sa na spoločných podujatiach školy
- neplnenie si povinností týždenníka
- za neprezúvanie sa v priestoroch školy
- za neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie (1 – 3 krát)
- iné priestupky podobného charakteru


2. Pokarhanie triednym učiteľom (udeľuje sa písomne do žiackej knižky a klasifikačného záznamu)
a) – 4 – 6 zápisov uvedených v bode 1. (napomenutie triednym učiteľom)
b) – neospravedlnená absencia 1 vyučovacia hodina
c) – podvádzanie
- vulgárne vyjadrovanie sa
- nevhodné správanie sa voči dospelým
- za šikanovanie – posmievanie sa spolužiakom, nadávky, hanlivé prezývky
- iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom alebo vyučujúcim

3. Pokarhanie riaditeľkou školy (udeľuje sa písomne rodičom, do klasifikačného záznamu a triedneho výkazu )
a) – 7 – 9 zápisov uvedených v bode 1. (napomenutie triednym učiteľom)
b) – neospravedlnená absencia 2 – 6 vyučovacích hodín
c) – 2 zápisy uvedené v bode 2.c (pokarhanie triednym učiteľom)
d) – opakované šikanovanie – posmievanie sa spolužiakom, nadávky
- úmyselné poškodzovanie školského majetku (písanie na lavicu, rozbitie skla, dvier, skrinky a ďalšieho zariadenia)
- krádež
- za prinesenie predmetov a manipulovanie s pyrotechnickými hračkami a predmetmi ohrozujúcimi zdravie spolužiakov
- použitie mobilného telefónu počas vyučovacieho procesu
- fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách
- iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia riaditeľkou školy

4. Znížená známka zo správania 2. stupňa – uspokojivé správanie
a) – 10 – 14 zápisov uvedených v bode 1. (napomenutie triednym učiteľom)
b) – neospravedlnená absencia 7 – 14 hodín
c) – 3 – 5 zápisov uvedených v bode 2.c (pokarhanie triednym učiteľom)
d) – úmyselné ublíženie na zdraví
- šikanovanie, vydieranie, fyzické útoky
- úmyselné poškodzovanie školského majetku
- opakovaná krádež, krádež závažnejšieho charakteru
- opakované fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách
- prepisovanie, dopisovanie známok a záznamov v žiackej knižke
- opakované používanie mobilného telefónu na vyučovaní
- vandalizmus
- prejavy rasovej neznášanlivosti
- zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neposlušné správanie voči zamestnancom školy a iným dospelým osobám
- iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady


5. Znížená známka zo správania 3. stupňa – menej uspokojivé správanie (zdôvodnenie sa zapisuje do triedneho výkazu)
a) – neospravedlnená absencia – 15 – 30 vyučovacích hodín
b) – za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4.

6. Znížená známka zo správania 4. stupňa – neuspokojivé správanie (zdôvodnenie sa zapisuje do triedneho výkazu)
a) – neospravedlnená absencia – viac ako 30 vyučovacích hodín
b) – za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 5. podľa uváženia pedagogickej rady

 

X. Samospráva triedy

 

Žiacky kolektív triedy si môže voliť so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:

1.Predseda (člen) - zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu funkcionárov triednej samosprávy. Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

2. Týždenník je triedny funkcionár, ktorého menuje triedny učiteľ. Je jeden a jeho meno sa zapisuje do triednej knihy. Jeho povinnosťou je :
a) Pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie

b) Hlásiť vzniknuté škody triednemu učiteľovi.

c) Je zodpovedný za šetrenie vodou a kriedou.
d) Na každej hodine hlásiť neprítomných žiakov.

e) Pomáha pri príprave pomôcok, ak si to učiteľ vyžaduje.

f) Nedovolí, aby sa v triede  cez prestávky zdržiavali žiaci iných tried. Ak sa tak deje,

upozornia dozorkonajúceho učiteľa.

g) Po piatich minútach oznámi riaditeľke školy alebo zástupkyni školy neprítomnosť  učiteľa na hodine.

h) Cez prestávku vetrať, polievať kvety a čistiť tabuľu.

i) Po skončení vyučovania dohliadnuť na poriadok v triede ( uloženie lavíc, stoličiek,  zotrieť tabuľu; kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť, zavrieť okná a prekontrolovať uzávery vody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Svätom Kríži 3.9.2007                                    Mgr. Ružena Uhelová

                                                                         riaditeľka školy