Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Nariadenie vlády SR

Nariadenie vlády SR č. 118/2011

 

Nariadenie vlády SR č. 118/2011 z  30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

Vláda SR podľa § 5b ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z. nariaďuje:

§ 3
obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

§ 4
toto naridenie vlády nadobúda účinosť 1. mája 2011

Iveta Radičová v. r.