Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Špeciálny pedagóg

Dôležité informácie pre rodičov žiakov so ŠVVP
Dôležité informácie pre rodičov žiakov so ŠVVP

      Hoci boli rodičia oboznámení so zmenami v legislatíve vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) na schôdzke rodičovského združenia, chceme Vám aj prostredníctvom našej internetovej sekcie sprostredkovať tieto dôležité informácie:

Evidovaný žiak so ŠVVP (predtým zohľadňovaný žiak):

 1. žiak má zistenú diagnózu, v ktorej je stanovená potreba špeciálno-pedagogických postupov a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) ho odporúča evidovať ako žiaka so ŠVVP
 2. zákonný zástupca dáva informovaný súhlas k evidovaniu
 3. závisí na učiteľovi, ako bude zohľadňovať napr. pomalšie tempo žiaka, neporozumenie textu, ....

Začlenený žiak so ŠVVP (predtým integrovaný žiak):

 1. rodič sa môže rozhodnúť, či chce požiadať o integráciu dieťaťa a dať žiadosť škole, aby bol začlenený (predtým integrovaný) ako žiak so ŠVVP a postupoval podľa individuálneho vzdelávacieho plánu
 2. centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) musí integráciu odporučiť
 3. na základe tohto odporučenia môže škola integráciu schváliť, až potom je žiak považovaný za začleneného (integrovaného)
 4. ak žiak nebol na ZŠ vzdelávaný ako začlenený žiak (integrovaný), na SŠ už začlenený (integrovaný) nemôže byť

Výhody integrácie:

 1. žiak má úľavy z predmetov, ktoré odporučilo CPPPP (napr. namiesto diktátov píše doplňovačky, má viac času pri písomných prácach,....) – v týchto predmetoch postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho plánu
 2. pracuje individuálne so špeciálnym školským pedagógom
 3. pri celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9 má viac času na vypracovanie testov
 4. žiak môže požiadať o integráciu aj na SŠ

     Rodičia, ktorí chcú svoje dieťa integrovať od školského roka 2009/2010 musia priniesť žiadosť do školy a o integrácii rozhodne príslušná komisia na škole. Odporúčanie CPPPP neznamená automatickú integráciu žiaka !