Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Školská jedáleň

platba cez účet

Vážení rodičia.

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred na č. účtu: SK 83 5600 0000 0081 0963 8004 Prima banka Slovensko. Odporúčame uhrádzať stravné trvalým príkazom najneskôr do 20-teho v mesiaci. Platba je za 20 dní na každý mesiac po dobu 9 mesiacov, čiže 9,10,11,12/2018 a 1,2,3,4,5/2019. Deviaty mesiac sa uhrádza už v auguste. Jún 2019 bude vyrovnávací, buď sa doplatí rozdiel,alebo sa vrátia peniaze na váš účet. Ako variabilný symbol je potrebné uvádzať číslo, pod ktorým je dieťa evidované v ŠJ alebo menom dieťaťa. Konštatný symbol je 0558. 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred na pevnú linku 044/ 55 92 524 alebo do 7:00 hodiny ráno vložením lístka do schránky na odhlásenie. 

Zákonný zástupca dieťaťa odhlasuje zo stravovania svoje dieťa pri chorobe, návšteve lekára a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.