•  

   Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

    

    

    

    

    

    

    

    

   Školský poriadok

    

    

    

    

    

    

   Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Svätý Kríž 184 po prerokovaní v pedagogickej rade a na základe  Zákona 596/2003 o školskej správe v školstve a školskej samospráve, Zákona  č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky  MŠ SR č. 224/2011 Z.z. o základnej škole, (Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008Z.z. o špeciálnych školách) a o  zmene a doplnení ďalších zákonov dňom 02.09.2013  vydáva tento Vnútorný poriadok školy.

                                                       

    

    

     Článok 1

   Základné ustanovenia

    

    

   1. Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Svätý Kríž 184( ďalej len „škola“ ) vydáva  na základe  § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a podľa  vyhlášky MŠ SR č.224/2011o základnej škole po prerokovaní v pedagogickej rade  v Rade  Školský  poriadok ZŠ  Sväty Kríž.
   2. Školský poriadok  je súčasťou základných vnútorných dokumentov školy. Jeho cieľovou skupinou sú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, prípadne ďalší účastníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimovyučovacích aktivít školy. Všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinní ho dodržiavať.
   3. Školský poriadok  je verejne prístupný v každej triede, na internete, v priestoroch zborovne školy a v pracovni riaditeľa školy. Prílohy školského poriadku sú prístupné v odborných učebniach.

    

   Článok 2

   Organizácia vyučovania

   Rozvrh hodín

   Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. Rozvrh hodín schválený riaditeľkou školy je zverejnený v každej triede. Rozvrh dozorov je zverejnený v riaditeľni a v zborovni . Vyučujúci sú povinní dodržiavať ich.

   Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín.

   Začiatok vyučovania je od 7,25 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5, 10 a 15min.

   Veľká prestávka nasleduje po tretej vyučovacej hodine a trvá 15 minút.

                                                       

   Časové rozdelenie dňa :

         dopoludňajšie vyučovanie          popoludňajšie vyučovanie                              prestávky

    

   1.h

   7,25 -  8,10

   2.h

   8,15 – 9,00

   3.h

   9.05 – 9,50

   4.h

   10,05 – 10,50

   5.h

   11,00 – 11,45

   6.h

   11,50 – 12,35

   7.h

   13,05 – 13,50

   8.h

   13,55 -  14,40

    

    

    

    

   1.h

   5 minút

   2.h

   5 minút

   3.h

   15 minút

   4.h

   10 minút

   5.h

   5 minút

   6.h

   30 minút

     

    

        

    

    

    

    

    

    

   1. Popoludňajšie vyučovanie začína o 13,05 hod. po 30 minútovej obedňajšej prestávke
   2. V predmetoch TSV-dievčatá 7.roč. a TSV-dievčatá 8.,9.roč.  sa vyučovanie uskutočňuje v dvojhodinových blokoch.
   3. Školský klub detí, materská škola  a školská jedáleň vychádzajú z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku majú vypracovaný vlastný poriadok.

    

    

   Článok 2

   Dochádzka  žiakov do školy

    

   2.1 Príchod žiakov do školy

   • Príchod žiakov do školy je najskôr  o 7 hod. 10 min.
   • Na vyučovanie žiaci prichádzajú od 7,10 hod do 7,25 hod. Pre vstup do školy používajú výlučne predný vchod.
   • Budova školy sa otvára o 7,10 hod.
   • Žiaci, ktorí prídu  skôr ako je stanovená doba sa  zdržujú v priestoroch ŠKD za prítomnosti dozor konajúceho učiteľa (ranná družina)
   • Žiaci 1. ročníka vstupujú do budovy školy  v sprievode rodičov 1. a 2.  septembrový týždeň. Po tomto termíne vchádzajú  prváci do budovy samostatne, v prípade potreby im pomáha dozor konajúci pedagóg.
   • Po príchode do budovy je žiak povinný sa prezuť do prezuviek.  Z bezpečnostných dôvodov musia byť prezuvky nepoškodené. Športová obuv (trampky, tenisky) sa nepovažuje za vhodnú na prezúvanie v priestoroch školy.  
   • Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch, používať kolieskové  korčule a skejbort v areáli školy je neprípustné.
   • Používanie bicykla na prepravu žiaka do školy je možné len s  písomným súhlasom zákonného zástupcu.
   • Bicykel sa v školskom areáli odkladá na vyhradené miesto do stojana na bicykle.
   • Do školy sa prichádza po vyhradených chodníkoch,  nie po trávnatých plochách.
   • Počas vyučovania a cez prestávky nesmie žiak, bez dovolenia učiteľa odísť z budovy  alebo areálu školy.

    

   2.2 Odchod žiakov zo  školy

   • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.
   • Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Na chodbe pred triedou sa preobujú,  oblečú a odídu z budovy školy.
   • Žiak je povinný, pokiaľ nemá popoludňajšie vyučovanie alebo aktivity, opustiť budovu  i  areál školy. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.

   2.3 Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní, uvoľňovanie žiakov

   • Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou pravidelne a dochvíľne (dodržiavať rozvrh hodín, účasť na popoludňajšom vyučovaní, záujmovej činnosti atď. ).
   • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
   • Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať  o uvoľnenie z vyučovania: 5 krát za školský rok (nie však 2 až 5 dní za sebou v kuse)
    • z jednej hodiny uvoľňuje príslušný učiteľ
    • z viac hodín a z celého vyučovacieho dňa triedny učiteľ
    • z viac dní riaditeľka školy po predložení  písomnej žiadosti zákonným zástupcom (napr. pobyt s rodičmi na dovolenke).
   • Ak žiak zostane doma pre chorobu, alebo pre nepredvídanú príčinu, zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť, ešte v ten deň bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi, príčinu neprítomnosti svojho dieťaťa.
   • Každú neprítomnosť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom, alebo písomným ospravedlnením zákonného zástupcu žiaka, lekára.
   • Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy.  Žiak, ktorý v priebehu vyučovania opúšťa školu (návšteva lekára, alebo iný dôvod) musí doniesť od rodiča podpísanú žiadosť o jeho uvoľnenie alebo ho rodič vyzdvihne osobne.  Pokiaľ sa tak nestane, žiak nebude uvoľnený. Je neprípustné uvoľňovanie na telefonické oznámenie.
   • Žiak , ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu (cudzí jazyk, telesná výchova ) a je to jeho posledná vyučovacia hodina , môže odísť domov. V prípade ak je to v priebehu vyučovania,   zamestnáva  sa pomocnými úlohami pri vyučovaní.

   Článok 3

   Práva a povinnosti žiakov

    1.  Práva žiaka

   Každý žiak má právo na :

   • ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese
   • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav
   • úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti
   • ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov a spolužiakov
   • komunikáciu so zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie
   • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu
   • vyjadrenie svojho názoru  slušným a primeraným spôsobom
   •  jemu zrozumiteľný výklad učiva
   • k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď
   •  objektívne hodnotenie
   • oboznámenie s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, a poznať výsledok hodnotenia
   • dodržiavanie základných psychohygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom procese
   • ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov
   • zapožičanie učebníc a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vrátiť škole
   • právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy, na oddych v celom rozsahu trvania prestávky
   • ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom
   • zdravotne postihnutý žiak má právo na primerané personálne, materiálno-technické a priestorové podmienky
   • žiaci školy majú podľa vnútorného poriadku právo navštevovať školský klub detí
   •  žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej  jedálni
   • má právo na omyl
   • byť ocenený za úspešný prospech , vzorné správanie, aktivitu, víťazstvá v súťažiach                                                                          
   • má právo na poskytovanie  poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
   • má právo na opravnú (komisionálnu) skúšku, pri splnení potrebných podmienok

   Správanie žiaka  v škole

   • Žiak je povinný slušne sa v škole správať, rešpektovať pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, ktoré     sú   v súlade s právnymi predpismi školy a dobrými mravmi
   • Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne      pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa    rozvrhu     potrebuje na vyučovanie.
   • Žiak je povinný zúčastňovať sa činností, ktoré organizuje škola. Účasť    v záujmových krúžkoch  a v školskom klube detí je pre zaradených žiakov        povinná.
   • Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, ktoré mu boli bezplatne zapožičané.
   • Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
   • Žiaci sú povinní chodiť do školy upravení, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku a v súlade s hygienickými normami. Nosí oblečenie s dostatočnou dĺžkou bez provokatívneho  odhaľovania tela. Je zakázané  nosiť odev  s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmi, násilie, drogy, sex, rasizmus a sekty v akomkoľvek jazyku. Nezdobí sa  zdraviu škodlivými ozdobami napr. piercing, tetovanie a pod.
   • Žiaci na telesnú výchovu používajú cvičebný  úbor, na techniku – pracovný odev.
   • Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu učiteľovi, každý  aj drobný úraz alebo zdravotný problém.
   • Žiak môže opustiť triedu, cvičisko, pracovné miesto alebo školu len so súhlasom učiteľa.   

    

    Správanie žiaka  cez prestávky

   • Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, desiatujú , pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Žiaci nesedia  na lavičkách na chodbe a nestoja  medzi dverami triedy.
   • Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a krokom
   • Po tretej vyučovacej hodine si žiaci nechajú osobné veci v triede  a odchádzajú na veľkú prestávku na školský dvor alebo v prípade nepriaznivého počasia sa zdržiavajú na chodbe pred svojou triedou.
   • Papier a rôzne odpadky  odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
   • Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne zabezpečujú žiaci samostatne pod dohľadom dozor konajúcich učiteľov.
   • Cez prestávku sa žiaci zdržujú v priestoroch WC len nevyhnutne potrebný čas a svojím správaním nesmú ohroziť svoju bezpečnosť, ani bezpečnosť iných. Počas všetkých prestávok sa riadia pokynmi dozor konajúcich  učiteľov.

   Správanie žiakov mimo školy

   • Žiak sa správa   slušne  na školských výletoch a akciách mimo školy aj v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.
   • Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým  ľuďom a ženám.
   • Chráni si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.
   • Žiak sa vo večerných hodinách na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňuje iba v sprievode zákonných zástupcov alebo inej dospelej zodpovednej osoby.

   3.2. Žiakovi nie je povolené

   • Prinášať do školy veci, časopisy, hry , fotky, videá, ktoré propagujú pornografiu.
   • Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetku školy (napr. hasiace prístroje, kamery).
   • Používať vulgárne výrazy.
   • Nosiť do školy mobilný telefón (výnimku povolí riaditeľ na žiadosť zákonného zástupcu), tablety, fotoaparáty...
   • Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí, v prípade  straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka  a jeho zákonného zástupcu.
   • Našepkávať a zabávať sa počas vyučovacej hodiny.
   • Akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia.
   • Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú neznášanlivosť
   • Prechovávanie  zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky  a iné.)
   • Odísť svojvoľne zo školy, v prípade ak vyučujúci rozhodne, že žiak bude mať doučovanie, alebo bude plniť iné úlohy.

              

   Článok 4

   Opatrenia vo výchove

    

   4.1 Pochvaly a ocenenia

    

   V opatreniach sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

   A) POCHVALY

   1. Pochvala triednym učiteľom(záznam do klasifikačného hárku)
   - za výborný prospech – do priemeru 1,5
   - za reprezentáciu triedy na úrovni školy
   - za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v kolektíve triedy
   - za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín
   - za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

   2. Pochvala riaditeľkou školy (diplom, vecná odmena)
   - výborný prospech – 1,0
   - úspešná reprezentácia školy na úrovni okresu, kraja a vyššie
   - za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný skutok, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

    

    

   4.2  OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY
    

   Ak sa žiak previní proti školskému poriadku môže mu byť udelené:

   Napomenutie  triednym učiteľom

   Pokarhanie  triednym učiteľom

   Pokarhanie riaditeľom školy

   Znížená známka zo správania

   4.2.1Napomenutia, pokarhanie, znížená známka zo správania

   • A. Napomenutie triednym učiteľom(udeľuje sa ústne, za 1 – 3 zápisy)
    - nenosenie si ŽK, učebných pomôcok, úboru na telesnú výchovu
    - behanie po triede a po chodbách počas prestávok
    - vyrušovanie počas vyučovania – vykrikovanie, jedenie, rozprávanie bez dovolenia ...
    - nevhodné správanie sa voči spolužiakom
    - nevhodné správanie sa na spoločných podujatiach školy
    - neplnenie si povinností týždenníka
    - za neprezúvanie sa v priestoroch školy
    - za neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie (1 – 3 krát)
    - iné priestupky podobného charakteru


    B. Pokarhanie triednym učiteľom (udeľuje sa písomne do žiackej knižky a klasifikačného záznamu)
    a)  4 – 6 zápisov uvedených v bode 1. (napomenutie triednym učiteľom)
    b) neospravedlnená absencia 1 vyučovacia hodina
    c - podvádzanie
       - vulgárne vyjadrovanie sa
       - nevhodné správanie sa voči dospelým
       - za šikanovanie – posmievanie sa spolužiakom, nadávky, hanlivé prezývky
    - iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom alebo   vyučujúcim

    C. Pokarhanie riaditeľkou školy (udeľuje sa písomne rodičom, do klasifikačného záznamu a triedneho výkazu )
    a) 7 – 9 zápisov uvedených v bode 1. (napomenutie triednym učiteľom)
    b)  neospravedlnená absencia 2 – 6 vyučovacích hodín
    c) 2 zápisy uvedené v bode 2.c (pokarhanie triednym učiteľom)
    d) opakované šikanovanie – posmievanie sa spolužiakom, nadávky
    - úmyselné poškodzovanie školského majetku (písanie na lavicu, rozbitie skla, dvier, skrinky a ďalšieho zariadenia)
    - krádež
    - za prinesenie predmetov a manipulovanie s pyrotechnickými hračkami a predmetmi ohrozujúcimi zdravie spolužiakov
    - použitie mobilného telefónu počas vyučovacieho procesu
    - fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách
    - iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia riaditeľkou školy

     
   •  Znížená známka zo správania na 2. stupeň
   • Viac ako 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín, opakované opustenie školy bez povolenia
   • Opakované fajčenie a používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie  v školských priestoroch  a na školských akciách
   • Úmyselné poškodzovanie školského zariadenia
   • Vyžadovanie posluhy, domácich úloh, desiat, rôznych služieb, akéhokoľvek množstvá peňazí, oblečenia, obutia, školských potrieb pod hrozbou nátlaku
   • Falšovanie lekárskych  ospravedlnení a opravedlnení od zákonných zástupcov
   • Prepísanie známky v žiackej knižke
   • Úmyselné ublíženie na zdraví
   • Opakované nepredloženie žiackej knižky na požiadanie učiteľa
     

    

    Znížená známka zo správania  na 3. stupeň

   • Opakujúce sa závažné priestupky
   • Krádež
   • Úmyselné ublíženie na zdraví
   • 15-30 neospr. hodín , šikanovanie

    

    Znížená známka zo správania  na 4. stupeň

   • Spáchanie takého činu, ktorým by bola  ohrozená výchova ostatných

   žiakov

   • Spáchanie takého činu, pri ktorom boli ohrozené bezpečnosť a zdravie

   žiakov a zamestnancov školy za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa       priestupky, podľa uváženia pedagogickej rady neospravedlnená   absencia – viac ako 30 vyučovacích hodín

    

   4.2.2 Ochranné opatrenie

   Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie

   spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovno-vzdelávacieho procesu a umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. V prípade potreby riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, políciu. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

    

   Článok 5

   Podmienky na ochranu zdravia  žiakov

   4.1. Podmienky na ochranu zdravia žiakov

   • Žiak je povinný dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa bezpečného správania v škole.
   • 5 – minútové prestávky sú určené na krátky oddych a prípravu na vyučovaciu hodinu. Po tretej vyučovacej hodine je prestávka (15 minút určená na desiatu.
   • Žiak má zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách, manipulovať s oknami a žalúziami bez dozoru učiteľa a hojdať sa na stoličke.
   • V prípade, že žiak utrpí na vyučovacej hodine alebo cez prestávku akýkoľvek úraz, nahlási to ihneď vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu respektíve  triednemu učiteľovi. Ak to v prípade úrazu nemôže urobiť sám, požiada o nahlásenie spolužiaka, alebo iného žiaka školy, ktorý sa nachádza v jeho blízkosti.
   • Žiak školy má prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky v škole, v celom areáli školy, ale aj mimo školy a na všetkých akciách organizovaných školou. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do školy alebo do areálu školy sa považuje za mimoriadne závažné  a hrubé porušenie školského poriadku. Rovnako aj propagácia týchto látok  na oblečení žiakov či inými predmetmi je zakázaná.
   • Pri prácach v dielňach, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy dodržiava predpisy, o ktorých ho poučia učitelia daných predmetov.
   • V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu.

    

   4.2. Starostlivosť o ochranu pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

    

   4.2.1 Prevencia a riešenie šikanovania v škole

    

   Charakteristika šikanovania

   Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom i fyzickom zdraví.

   Znaky šikanovania

   • úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému
   • agresívne správanie jednotlivca alebo skupiny
   • opakované útoky
   • silnejší napáda slabšieho

   Prejavy šikanovania

   • fyzické útoky
   • urážlivé prezývky
   • nadávky
   • posmech
   • príkazy vykonať určité veci proti svojej vôli

    

   Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu PRIESTUPKOV -  proti občianskemu spolunažívaniu alebo proti majetku .Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu (prečin alebo zločin –ako  ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci).

   Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

   Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenia,  vystavuje sa riziku trestného postihu. Svojím konaním môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví, a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie.

    

   Prevencia šikanovania

   Škola netoleruje šikanovanie v žiadnych  podobách. V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

   • vytvára priaznivú klímu
   • zabezpečuje úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, zákonnými zástupcami
   • školským poriadkom  stanovuje jasné pravidlá správania, vrátane sankcií za ich porušovanie, vedie písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania
   • pre pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov organizuje semináre  s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou
   • zabezpečuje vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátora prevencie výchovného poradcu v oblasti prevencie šikanovania
   • pri riešení problémov so šikanovaním  úzko spolupracuje s odborníkmi z centra výchovnej a psychologickej prevencie, s touto inštitúciou spolupracuje aj v rámci prevencie šikanovania
   • je povinnosťou  pedagogických i nepedagogických  zamestnancov okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bez meškania problém rieši  a pri každej obeti poskytne okamžitú pomoc

    

   Metódy riešenia šikanovania školou

   • zaistenie ochrany obetiam
   • rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi 
   • nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami) . Nikdy nekonfrontovať obete a agresorov!!!!!!
   • Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie   dohody  na spoločnej výpovedi.
   • kontaktovanie zákonných zástupcov
   • kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického centra
   • poskytnutie podpory obeti
   • nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii

    

   Opatrenia

   Pre obete:

   • Odporúčanie zákonným zástupcom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť
   • Zorganizovanie  skupinového intervenčného program riaditeľkou školy v spolupráci s centrom výchovného a psychologického poradenstva

   Pre agresorov:

   • Odporúčanie zákonným zástupcom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť
   • Udelenie opatrenia vo výchove – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania
   • V mimoriadnych prípadoch:
    • odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt  do príslušného diagnostického centra alebo liečebno – vých. sanatória
    • oznámenie príslušnému ÚPSVaR – odbor sociálnoprávnej ochrany detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení  v prospech maloletých v zmysle  zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,
    • oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlok závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

    

   Spolupráca školy s rodičmi  žiakov

   • Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá rodičov obete i agresorov na pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného  poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví písomný záznam
   • Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania , ponúkne im pomoc. 
   • Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany  pedagogických zamestnancov

    

   Spolupráca školy s inými inštitúciami

   V rámci prevencie šikanovania škola: 

   • úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPP a P)
   • riadi sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.
   • Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku, alebo trestného činu, je riaditeľka školy povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:
   • príslušnému útvaru policajného zboru
   • orgánu sociálnoprávnej ochrany

    

   4.3 Postupy pri prechovávaní a užívaní  legálnych a nelegálnych drog na škole a ich opatrenia 

   • Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho.
   • Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ a riaditeľ školy porozprávajú diskrétne so žiakom o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania.
   • O pohovore so žiakom sa urobí zápis do klasifikačného záznamu a v nastávajúcom čase sa žiakovi venuje zvýšená pozornosť zo strany triedneho učiteľa.
   • Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam, triedny učiteľ  žiakovi  udelí pokarhanie triednym učiteľom.
   • Ak ani potom nedôjde ku zmene postojov žiaka,  nasleduje  pokarhanie žiaka riaditeľkou školy a zápis do triedneho výkazu.
   • Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch rodičov, koordinátora prevencie drogových závislostí, RŠ príp. policajta alebo kurátora. Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľka školy v prípade záujmu rodičov zabezpečí stretnutie s odborníkmi – psychológom,  lekárom.  Žiakovi bude znížená známka zo správania.
   • Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál a priestupkov žiakov o zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, spôsob riešenia zaznamenávať v klasifikačnom zázname alebo v osobitnom zošite, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch a riešení týchto problémov informovať pedagogickú radu.
   • Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu  priestorov školy ,tried , hlavný dôraz klásť na sociálne zariadenie a skryté priestory v areáli školy.
   • Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí podujatie venované škodlivosti drog a návykových látok (napr. výstava odborných   publikácií, premietanie filmov k problematike, besedy a prednášky s odborníkmi v danej oblasti).
   • Triedny učitelia minimálne raz za polroka, alebo aktuálne podľa potreby, budú na triednických hodinách diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu (drogy, lieky, patologické využívanie voľného času, príslušnosť k spoločensky nežiadúcim hnutiam a pod.)
   • Sporadicky monitorovať správanie žiakov na mládežníckych verejných akciách.
   • Rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a školskou samosprávou o aktivity v danej oblasti, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy  - školské výlety.

    

    Článok 5

   Práva a povinnosti zákonného zástupcu

    

   5.1. Práva zákonného zástupcu

   Zákonný zástupca má právo najmä:

   • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
   • oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy a školským

   poriadkom,

   • byť informovaný  o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho

   dieťaťa,

   • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania  po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
   • na poskytnutie poradenských služieb  vo výchove a vzdelávaní svojho dieťať
   • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
   • požiadať o uvoľnenie  svojho dieťaťa z vyučovania
   • byť prítomní na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
   • na ochranu  ich súkromia, rodiny a osobných údajov v zmysle platnej legislatív
   • zúčastňovať sa na činnosti školy

    

    

   5.2    Povinnosti zákonného zástupcu

    

   Zákonný zástupca žiaka je povinný najmä:

    

   • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať, aby dieťa prichádzalo do školy pravidelne a včas
   • bezodkladne informovať školu o prestupe svojho dieťaťa na inú školu, rešpektovať podaný podnet školy na diagnostiku resp. rediagnostiku žiaka
   • nerešpektovanie podnetu sa považuje za porušenie práv žiaka zo strany zákonného zástupcu, ako aj znenia školského zákona §144 ods.7 písm.c) nakoľko zákonný zástupca je povinný rešpektovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka
   • oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní a doložiť doklad v súlade so školským poriadkom školy
   • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie školských povinností,
   • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom školy
   • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
   • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
   • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
   • zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy na predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy
   • nahlásiť triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy zranenie dieťaťa ešte toho dňa (ak k nemu došlo v škole).
   •  Žiakov 2.,3. a 4.ročníka taktiež odprevádzať len po vchodové dvere počas celého školského roka.
   • každú neprítomnosť svojho dieťaťa bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi najneskôr do 24 hodín, teda plniť si oznamovaciu povinnosť
   • neúčasť dieťaťa na vyučovaní ospravedlniť ihneď písomne po nástupe na vyučovanie. Za ospravedlnenú neprítomnosť v škole sa považuje choroba, príp. lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne a vážne udalosti v rodine. Ak nemôže žiak prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada rodič písomne o uvoľnenie z vyučovania.
   • pri často opakovaných jednodňových, dvojdňových a trojdňových absenciách bude škola vyžadovať lekárske potvrdenie
   • ak žiak pre často opakovanú neprítomnosť  v škole vymešká 30% z vyučovania v jednom polroku, môžu mu byť nariadené komisionálne skúšky
   • žiakovi, ktorý v čase choroby nenavštevoval školu, ale pohyboval sa vonku aj v čase mimo vychádzok potvrdených  lekárom a doma sa neliečil, nebudú hodiny ospravedlnené

    

    

   Rodičovi, zákonnému zástupcovi žiaka sa odporúča:

   • pravidelne kontrolovať žiacku knižkua domáce úlohy  svojho dieťaťa
   • nerušiť vyučovací proces
   • nevstupovať bezdôvodne do priestorov budovy školy a školskej jedálne
   • každú neprítomnosť svojho dieťaťa bezodkladne oznámiť triednemuučiteľovi 
   • nepovoliť svojmu dieťaťu nosiť do školy veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov  školy
   • nepovoliť svojmu  dieťaťu prinášať do školy veci, ktoré nesúvisias vyučovacím alebo výchovným procesom v škole.

    

    Článok 6

   Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

    

   6.1    Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

    

   • Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
   • Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.
   • Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka.
   • Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti  zneužívať na škodu druhého.
   • Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.
   • Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.).
   • Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom nepripustiť, prípadne odhaliť sociálnopatologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.
   • Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálnopatologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.

    

   6.2    Pedagogický zamestnanec je povinný

    

   • Chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu.
   • Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku.
   • Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.
   • Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka.
   • Aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom žiaka.
   • Vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu.
   • Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce.
   • Poskytovať žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
   • Viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

   6.3    Spolupráca školy a rodiny

   • Škola priebežne informuje zákonných zástupcov o prospechu a správaní žiaka.
   • Učiteľ oznamuje zákonným zástupcom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob osobného kontaktu s rodičom.
   • Do žiackej knižky sa okrem hodnotenia žiaka vpisujú aj dôležité oznamy pre zákonných zástupcov. Na tento účel slúžia aj konzultačné hodiny. (Po dohode s triednym učiteľom).
   • Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný po skončení vyučovania alebo v čase konzultačných hodín. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom - v určený čas.

    

   Článok 7

      Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

    

   7.1    Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

   • Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením.
   • Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, zákonní zástupcovia sú povinní škodu v plnej miere nahradiť.
   • Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť.
   • Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva, odovzdá ich v tej škole, kde končí školský rok.

    

   Článok 8

        Iné

   8.1    Triedna samospráva žiakov

    

   • Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa.
   • Predseda  dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy. Predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim.
   • Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.
   • Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

    

   8.2    Povinnosti  týždenníkov

    

   Týždenníkov na nasledujúci týždeň určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy.

    

   Povinnosti týždenníkov sú najmä:

   • pred vyučovaním skontrolovať poriadok v triede
   • pred vyučovaním i počas prestávok zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich
   • ak sa vyučujúci v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, oznámiť to zástupcovi riaditeľky školy
   • na každej hodine hlásiť vyučujúcemu chýbajúcich žiakov
   • po skončení vyučovania v triede uložiť pomôcky, zotrieť tabuľu a uložiť kriedu, zatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo a skontrolovať zatvorenie okien
   • dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety a triedenia odpadu, čistoty v triede

    

    

   Článok 9

           Záverečné ustanovenie

    

   1. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.
   2. Školský poriadok sa zverejnení v zborovni, v miestnosti zástupcu riaditeľky školy, v riaditeľni a na webovom sídle školy.
   3. Riaditeľka školy oboznámi so školským poriadkom zamestnancov školy a triedni učitelia žiakov preukázateľným spôsobom, ako aj informujú o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov žiakov.
   4. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 02. 09. 2019, týmto dňom sa ruší „Školský poriadok z 03. 09.2018“

    

    

   Vo Svätom Kríži  dňa   27.08.2019                                    


   Mgr. Eva Urbanovičová

                                                                 

                                                                            riaditeľka školy

    

   1.Školský poriadok prerokovaný  a schválený  na zasadnutí  pedagogickej rady

   dňa:27.08.2019

   2.Školský poriadok prerokovaný  a schválený na zasadnutí Rady školy

   Dňa:

   3.Žiaci oboznámení so Školským  poriadkom  3.9.2019

   4.Rodičia oboznámení so Školským poriadkom na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia dňa: 24.09.2019