• AKTUALITY

  • Vážení rodičia,

   Ak máte záujem o ZÁPIS DIEŤAŤA do MŠ, tak si

   ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA

   môžete stiahnuť na stránke ZŠ s MŠ vo Svätom Kríži https://zssvkriz.edupage.org/ v sekcii Dokumenty na stiahnutie, alebo FYZICKY v potravinách u pani Matejkovej oproti Materskej škole.

   VYPLNENÉ ŽIADOSTI O PRIJATIE DO MŠ NIE JE  NUTNÉ dávať POTVRDIŤ u DETSKÉHO LEKÁRA.

   Súčasťou prihlášky by mala byť

   • KÓPIA RODNÉHO LISTU DIEŤAŤA
   • KÓPIA KARTIČKY POISTENCA DIEŤAŤA

   Odovzdať ich môžete:

   • po telefonickej dohode u zástupkyne pre MŠ                                   Mgr. Kačírovej  - tel. 0948 158 777
   • v uzatvorenej obálkep. Matejkovej

                                    

                                                         S pozdravom kolektív ZŠ s MŠ

                                                                           Svätý Kríž

    

    

   Vážení rodičia,

   dňa 16. septembra 2019 pondelok o 15,30 hod sa uskutoční

   RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE v priestoroch 2.triedy.

   Boli by sme radi, ak by sme sa zišli v čo najväčšom počte. Za pochopenie ĎAKUJEME                 Zamestnanci Vašej MŠ

    

    

   Vaše dieťa potrebuje do MŠ

   ·        Pyžamo – nie hrubé, spálne máme teplé

   ·        Papuče – neakceptujeme gumené crocsy, vsuvky, žabky. Môžu to byť letné umyté sandálky ale pevné. Uvedomte si, že obuv má byť ortopedická, bezpečná a z materiálu, kde môže noha dýchať.

   ·        Náhradné oblečenie: tepláky, tričko, spodné prádlo – dostatočné množstvo, ponožky, pyžamko, zásterku na výtvarnú výchovu

   ·        Hyg. potreby

   -       zubnú kefku a pastu,                                               

   -       3ks toaletného papiera,                                           

   -       2 bal. hyg. vreckoviek najlepšie vyťahovacích,   

   -       1 balenie vlhkých vreckoviek

   -       dievčatá kefu na vlásky

   -       drobci PLIENKY a PODLOŽKU pod plachtu

   ·        V prípade nepriaznivého počasia, nech má dieťa STÁLE  gumené čižmičky a pláštenku – nie dáždnik

   ·        Žiaci druhej triedy naviac potrebujú  vrecko na telesnú výchovu, ktoré bude obsahovať: KRAŤASY, TRIČKO, PONOŽKY a CVIČKY

   ·        JEDNU plyšovú hračku na spanie- ideálne by bolo, ak by bola v MŠ stále a nie každý deň inú (školský poriadok zakazuje nosiť si vlastné hračky do MŠ)

    

   Ď A K U J E ME

   ***Všetky veci dôrazne prosíme označiť menom dieťaťa, aby sme sa vyhli stratám a hľadaniu.

    

    

   DO OSOBNÝCH SPISOV DETÍ JE NUTNÉ DOLOŽIŤ

    

   1.       Kópiu rodného listu dieťaťa

   2.       Kópiu Kartičky poistenca

   3.       Potvrdenie od pediatra, že dieťa je spôsobilé na nástup do kolektívu – nie staršie ako 5 pracovných dní pred začatím školského roka

   4.       V prípade, že má dieťa diagnostikovanú ALERGIU bezodkladne odovzdať kópiu lekárskej správy

    

    

   POPLATKY, ktoré je nutné uhradiť triednym učiteľkám mimo školného a stravy:

   1.            10,- EUR - Poplatok za pranie periniek (1,- Euro/ mesiac)

   2.           5,- EUR – Poplatok za pracovné zošity a pracovné listy a učebný materiál s ktorým dieťa bude pracovať a na konci šk. roka si ho vezme domov

    

   Ď A K U J E M E 

    

    

    

   V stredu 26.06.2019 sa o 15,00 hod uskutoční rozlúčka s našimi predškolákmi.

    

   Pri tejto príležitosti pozývame rodičov  na malú besiedku a slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

    

    

   Milí rodičia predškolákov,

   17. júna 2019 o 15,30 hod  sa uskutoční

   RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE  

   ZAMERANÉ NA PRECHOD ŽIAKOV NA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   PROGRAM:

   • Informácie, čo má budúci prvák zvládnuť
   • Ako pomôcť dieťaťu adaptovať sa
   • Ako zvládať prípadný neúspech či nechuť k školským povinnostiam
   • Prečo je dôležitá spolupráca rodiny a školy
   • Čo vieme ešte počas prázdnin urobiť pre budúceho prváka
   • Diskusia s p. uč. primárneho vzdelávania a so špeciálnou pedagogičkou....

    

    

    

   Milí rodičia predškolákov,

   12. júna 2019 o 15,30 hod  sa v učebni 1.A. triedy 

   ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   uskutoční 

   OTVORENÁ VYUČOVACIA HODINA

   VYUŽITE MOŽNOSŤ POZOROVAŤ SVOJE DETI PRI PRÁCI A HLAVNE DOPRAJTE IM ZÁŽITOK VYSKÚŠAŤ SI SKUTOČNÉ ŠKOLSKÉ LAVICE EŠTE PRED PRÁZDNINAMI

    

    

   V dňoch 10.júna 2019 až  14.júna 2019 sa v našej MŠ bude konať

    FAREBNÝ TÝŽDEŇ

   Všetky aktivity budú v znamení farieb:

   PONDELOK  -  ŽLTÁ

   UTOROK        - ČERVENÁ

   STREDA         - BIELA

   ŠTVRTOK      - MODRÁ

   PIATOK          - ZELENÁ

   Ak je to možné a nebude Vám to spôsobovať starosti, tak oblečte detičky v daný deň do menovanej farby.                                                                   ĎAKUJEME

    

    

   ČO NÁS EŠTE ČAKÁ

   TENTO ŠKOLSKÝ ROK?

    

   20.05 o 16,00 DEŇ MATIEK

   vystúpenie detičiek pre maminky

   31.05 DEŇ DETÍ V MŠ 

   prekvapenie od p. učiteliek deťom

   08.06 Turistická vychádzka s rodičmi do prírody

   10.06 MEDOVÝ DEŇ návšteva včelárky i s včielkami, ukážka starostlivosti o včielky spojené s prezentáciou zo života včiel

   14.06 POPOLUDNIE S OTECKOM

   súťaže, hry pri príležitosti dňa otcov

   17.06 RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

   pre predškolákov s p. uč.zo ZŠ

   19.06 ŠKOLSKÝ VÝLET                                                            

   Villa Betula animácie, hry, prekvapenie

   26.06 SLÁVNOSTNÁ ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI      

   na OcÚ sa stretnú absolventi ZŠ a MŠ

    

   Riaditeľka Základnej školy s Materskou školou vo Svätom Kríži oznamuje, že

   ZÁPIS DETÍ

   DO MATERSKEJ ŠKOLY

   na školský rok 2019/2020

   (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) sa uskutoční v termíne

   od 9. mája 2019 do 31. mája 2019.

   Písomné žiadosti detí, ktoré sa nedostavili na zápis v riadnom termíne, zástupkyňa pre     materskú školu prijíma do 30.6.2019

   Zápis sa uskutoční v kancelárii zástupkyne pre MŠ, v budove MŠ  vo Svätom Kríži v čase od: 08.00 – 15.00 hod.

   Na zápis si prineste: 

   1. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti)
   2. Fotokópiu rodného listu dieťaťa
   3. Fotokópiu kartičky poistenca 

    

   Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť tu:

   20180920_ziadost-dietata-MS.pdf
     

    

   PODMIENKY PRIJÍMANIA 

   (1)   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

   (2)   Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania. 

   (3)   Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.  

   (4)   Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ.  

   (5)   Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku, a to ani na adaptačný pobyt. Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní).  

   (6)   Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ.  

   (7)   Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutý čas (najviac štyri hodiny), spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Dôvodom prerušenia dochádzky je aj dodatočné zistenie nezvládania základných hygienických návykov. 

   (8)   Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa začleňovať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, a to v prípade, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre začlenenie.  

   V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:                                                                                 

   1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,                            

   2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,                                                                             

   3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.                    

   Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy  prerokované  pedagogickou radou:  

   Pri prijímaní  môže byť zohľadnené tieto podmienky:                                                                                     

   1. Dieťa má v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňa podmienky prijatia do MŠ                                                     

   2. Dieťa má trvalý pobyt v obci Svätý Kríž                                                                                                       

   3. Dieťa k 31. augustu dovŕši tri roky veku, prípadne ide o dieťa staršie ako 3 roky                                

   4. O dieťa sa stará osamelý zákonný zástupca                                                                                        

   5. Obaja rodičia dieťaťa sú zamestnaní                                                     

           Mgr. Eva Urbanovičová                                                                                                                                                                         riaditeľka ZŠ s MŠ

 • Fotogaléria

  • Júnové aktivity 1T
  • Deň detí
  • Májové aktivity 1T
  • Aprílové aktivity 1T
  • Plavecký výcvik
  • Základný fotoalbum
 • Kontakty

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184
   • Email školy
   • zssvatykriz@gmail.com
   • Telefón
   • 044/ 5592534

    Mgr. Eva Urbanovičová
    riaditeľka školy - 0911 901 345

    Mgr. Ružena Uhelová
    zástupkyňa riaditeľky

    Ekonómka školy - 0911 901 364
   • Adresa školy
   • Svätý Kríž 184
    032 11 Svätý Kríž
   • IČO
   • 37810618
   • DIČ
   • 2021640973
   • MŠ Svätý Kríž 194
   • Mg. Viera Kačírová
    Zástupkyňa pre MŠ
    kontakt: 044/ 5592524